• Có ý kiến cho rằng, khi rời quân ngũ về địa phương đã làm lễ hạ sao, như vậy chỉ mặc thường phục và đeo huy hiệu là được.
  • Có ý kiến lại cho rằng nên mặc trang phục, cấp bậc nào thì mặc trang phục cấp bậc ấy, không cần phải mang sao, mũ, quân hàm, quân hiệu và đeo huy hiệu CCB.
  • Nhiều ý kiến thì cho rằng trong các ngày đại lễ, ngày đưa tang đồng đội, hội viên CCB nên mặc quân phục có quân hàm cầu vai nghiêm chỉnh, có đầy đủ sao mũ, thể hiện rõ màu cờ sắc áo của lực lượng CCB…
    Từ khi nhận nhiệm vụ làm chi hội trưởng, tôi chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể nào về mặc trang phục của hội viên CCB, nên khó giải thích quá. Vì vậy chúng tôi muốn được nêu lên báo và rất mong được trao đổi chung. Nếu lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn, thì nên phổ biến đến cấp chi hội để tiện cho việc thực hiện của chúng tôi, cũng như việc thực hiện có sự thống nhất trong toàn quốc.
    Nguyễn Thành Nam