Bên cạnh những kết quả đó, vẫn còn một số tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở đang nổi cộm những hạn chế, yếu kém ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Đó là, Điều lệ Hội CCB Việt Nam quy định 5 nhiệm vụ của Hội, nhưng có nơi chưa làm hết. Việc vận dụng, cụ thể hóa vào thực tế ở cơ sở mình còn lúng túng, bị động nên chất lượng hoạt động còn thấp. Có nhiệm vụ chưa được coi trọng đúng mức, nhất là vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham những, tiêu cực và các tệ nạn xã hội… Cùng với đó là duy trì chế độ sinh hoạt còn lỏng lẻo, nội dung nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hình thức sinh động. Số lần sinh hoạt trong năm ít, sinh hoạt theo quý hoặc ngày kỷ niệm lớn. Do đó không đủ sức lôi cuốn hội viên tham gia, hội viên đi sinh họat chỉ đạt 50 đến 60% số hội viên của chi hội. Việc rèn luyện hội viên còn buông lỏng, Cá biệt có hội viên sa vào cờ bạc, nghiện hút, quan hệ xã hội không lành mạnh.
Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, chủ quan, khách quan, nhưng trước hết là đội ngũ cán bộ. Trình độ năng lực của cán bộ ở chi hội, kể cả tổ chức cơ sở và trên cơ sở có nơi còn non, yếu; ngại tiếp xúc với cấp dưới và hội viên; ngại học tập, rèn luyện công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; không phân biệt được đúng sai, mất đoàn kết, mưu lợi ích riêng dẫn đến chất lượng hiệu quả hoạt động thấp. Chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên trong hoạt động của Hội.
Mỗi tổ chức Hội ở cơ sở có những đặc thù khác nhau. Nhưng dù ở đâu, khi dám nhìn thẳng vào sự thật hoạt động để đánh giá đúng, khách quan, những mặt mạnh và yếu kém còn tồn tại, chỉ ra được những nguyên nhân. Để từ đó có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể thì chắc chắn ở đó hoạt động của tổ chức Hội có hiệu quả hơn; góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.
Lê Minh Tuy