Năm qua, 100% các tổ chức Hội cơ sở ở Quỳnh Lưu( Nghệ An) có từ 3 đến 5 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đa ngành, đa nghề, phù hợp với lợi thế tiềm năng của Cựu chiến binh và đặc điểm của từng địa phương. Toàn huyện có 49 CCB là Giám đốc, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần doanh nghiệp; có 23 câu lạc bộ ngành nghề sản xuất kinh doanh; có 825 mô hình sản xuất kinh doanh có thu nhập cao, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn con em hội viên và gia đình chính sách. Huyện hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, giúp các hội cơ sở vay 54 tỷ đồng với 110 tổ tiết kiệm cho 5.806 hộ vay. Ngoài ra, vốn tự có của Hội có 3 tỷ đồng cộng vốn của các Ban liên lạc truyền thống cho hơn 200 lượt hội viên vay không lấy lãi.

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 74%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9% , có 132 chi hội không còn hộ nghèo, đời sống của cán bộ hội viên CCB không ngừng được nâng cao. Tiêu biểu cho phong trào phát triển kinh tế có các xã Quỳnh Thắng, An Hòa, Sơn Hải, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thuận, Quỳnh Vinh, Quỳnh Châu, Quỳnh Lương…

Công tác Hội