HƯỚNG DẪN: Công tác phòng, chống tội phạm; mua bán người; ma túy

mại dâm; HIV/AIDS & thực hiện phong trào BVANTQ năm 2019

    Năm 2019 tình hình an ninh thế giới và khu vực diễn biến khó lường.

    Trong nước hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng tổ chức quy mô, tinh vi và liều lĩnh hơn; tình hình hoạt động mua bán người trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước tuyến biên giới các đối tượng hình thành nhiều đường dây băng nhóm liên tỉnh, xuyên quốc gia với tính chất, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để lừa bán, ép hoạt động mại dâm, bán làm vợ, mang thai hộ, đẻ thuê, xâm hại trẻ em, tín dụng đen; đòi nợ thuê …; các nhóm tội phạm ma túy có vũ trang năm 2018 tuy đã triệt phá một số chuyên án lớn nhưng vẫn còn nhiều băng nhóm hoạt động phức tạp; các tụ điểm hoạt động mại dâm khu vực công cộng một thời gian hoạt động tạm vắng nay có xu hướng hoạt động trở lại . Điều kiện đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của cấc cấp Hội còn nhiều khó khăn.

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, Chương trình, Kế hoạch công tác của Thường trực Trung ương Hội năm 2019; Ban Chỉ đạo phong trào BVANTQ-PCTP &TNXH Trung ương Hội CCB Việt Nam hướng dẫn kế hoạch tổ chức hoạt động phối hợp lồng ghép các nhiệm vụ phòng chống tội phạm, mua bán người, ma túy, HIV/AID, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 như sau:

1. Công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” cụ thể là kết luận số 05/KL-TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW; Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác đảm bảo an ninh trong tình hình mới; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về sử lý đảng viên vi phạm công tác phòng, chống tội phạm, chủ động tích cực trong thực hiện nội dung dự án mà MTTQVN và các thành viên chủ trì. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nhất là Công an cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 1067/QĐ-TTG ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình đảm bảo ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người-30/7” hàng năm, các cấp Hội tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng mô hình Cựu Chiến binh tham gia phòng chống tội phạm và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Lãnh đạo Hội các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình Hội viên và nhân dân; phân tích dự báo sát tình hình cụ thể từng địa phương, khi phát hiện có dấu hiệu không bình thường kịp thời tham mưu đề suất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có những biện pháp phòng ngừa nhất là những địa bàn, những việc nhạy cảm dễ bị kích động lôi kéo, không để sảy ra bị động, bất ngờ về an ninh trật tự trong địa bàn.

Những địa bàn xác định nằm trong địa bàn trọng điểm, các cấp Hội tiếp tục triển khai nắm vững các tiêu chí trong thực hiện đề án “ Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”góp phần cùng các lực lượng thực hiện chuyển hóa địa bàn bền vững, làm tiền đề cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Khi có Hướng dẫn, Kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04/Ctr-BCA-HCCB ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; các cấp Hội phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức tổng kết nghiêm túc, chặt chẽ nhất là cấp Huyện, thị và xã phường.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ như: Tổ nắm tin tố giác tội phạm, tổ tuần tra canh gác, tổ hòa giải mâu thuẫn, các câu lạc bộ, mô hình hay, điển hình tốt như: “vì tương lai”, “niềm tin”, “bạn bè quanh ta”, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “CLB cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng”, “CLB tuyên truyền luật tôn giáo”, mô hình“xây dựng họ đạo tiên tiến, giáo dân sản xuất giỏi” “ba giữ”, “vây chặt, bắt gọn”, “tứ trụ”, “1+3”, “3 an toàn, 2 tự quản”; tổ chức hòm thư tố giác tội phạm. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội, trọng tâm là xã, phường, thôn, ấp, bản phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án của BCA về “xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”.

Nhân các tháng hành động cao điểm như tháng ra quân trấn áp tội phạm, tháng phòng chống mua bán người cao điểm“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người-30/7” ; tháng phòng, chống ma túy (tháng 6), phòng chống HIV/AID (tháng 12) các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thểchính trị xã hội cùng cấp chủ động xây dựng Kế hoạch làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp hoạt động nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và đẩy lùi các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội tại từng địa phương.

Các cấp Hội cần tập trung tổ chức tốt công tác tập huấn, giao lưu bồi dưỡng nội dung, phương pháp tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Giữ vững và nhân rộng các mô hình, điển hình, xây dựng được các phong trào hội viên CCB là nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng phong trào BVANTQ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm với các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ở các thôn, xóm, bản, ấp tổ dân phố. góp phần giữ vững TTANXH nhất là dịp kỷ niệm các ngày lễ tết.

Tổ chức tốt các hoạt động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công văn số 3016/BCĐ-138/CP ngày 26/11/2018 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

2. Công tác phòng, chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy.

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận số 95/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21/CT-TW; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy số 389/KHPCMT-CCB ngày 06/9/2017 của Thường trực Trung ương Hội.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ Công an về phê duyệt Dự án “ Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”

Sau tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Bộ Chính trị có Chỉ thị mới về lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy; Ban Chỉ đạo Trung ương Hội sẽ có hướng dẫn các cấp Hội xây dựng Chương trình hành động cụ thể.

Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, ưu tiên tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tái trồng cây thuốc phiện, cây có chất gây nghiện cũng như ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực miền núi, địa bàn nhạy cảm phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao. Lấy tháng cao điểm tập trung cho tuyên truyền là tháng 6 (tháng phòng, chống ma túy), các cấp hội xây dựng Kế hoạch phối hợp tích cực tham gia hưởng ứng “ Ngày toàn dân tham gia phòng, chống ma túy 26/6”.

Các tỉnh, thành Hội rà soát và hoàn chỉnh triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện quyết định Số : 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

3. Công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy, quản lý người sau cai, phòng chống tái nghiện.

Các tỉnh, thành xây dựng Chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 361/QĐ-TTg ngày 7/3/2016, quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Kế hoạch số 388/KHPCMD-CCB –BCĐ ngày 6/9/2017 về phòng, chống mại dâm đến năm 2020 của Ban Chỉ đạo trung ương Hội.

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp hội và hội viên cũng như cộng đồng dân cư về vấn đề phòng ngừa mại dâm; chú trọng công tác phối hợp với ngành tạo sự đồng thuận của các ngành, các cấp về quan điểm tiếp cận mới( vấn đề phòng ngừa, giảm tác hại và hỗ trợ người bán dâm trong việc đảm bảo các quyền lợi cơ bản và hỗ trợ thay đổi công việc, hòa nhập xã hội).

Các cấp Hội ở những địa bàn trọng điểm đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục nâng cao nhận thức phòng, chống mại dâm, tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tổ chức tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phòng, chống mại dâm trong Hội viên và cộng đồng dân cư, nhất là những tụ điểm mại dâm công cộng có xu hướng hoạt động trở lại gây nhức nhối trong dư luận xã hội.

Chỉ đạo các Chi Hội, Phân Hội cơ sở tích cực công tác tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người bán dâm; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa mại dâm, gắn phòng, chống mại dâm với phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm, mua bán người vì mục đích mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt tham gia phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình về phong trào giảm tác hại trong phòng, chống tệ nạn mại dâm và thực hiện các mô hình về chính sách pháp luật xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội giúp nạn nhân mua bán người và người bán dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với các đoàn thể chính trị và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác dự phòng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên và hội viên tại địa bàn.

Tăng cường nắm, quản lý những người nghiện ma túy, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thương binh xã hội góp phần thực hiện tốt quyết định 2187/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2014 về kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 (gọi tắt là đề án 2596).

Phối hợp chặt chẽ với các Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội và các đoàn thể tại địa phương tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện; xây dựng các mô hình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người điều trị nghiện ma túy và mô hình phân công hội viên quản lý giúp đỡ người nghiện sau cai. Hưởng ứng và tuyên truyền vận động nhân rộng mô hình cai nghiện bằng thuốc đông y do Việt Nam sản xuất.

Tham gia có hiệu quả trong thực hiện Quyết định số 909/QĐ-LĐTBXH ngày 13/7/2018 vủa Bộ trưởng Bộ Lao động TBXH thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Lồng ghép chương trình tập huấn bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hội tham gia công tác truyền thông và các đội tình nguyện phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương.

4. Công tác phòng, chống HIV/AIDS

- Tiếp tục thực hiện QĐ số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống HIV/AIDS.

- Bám sát chủ đề hành động quốc gia “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho hội viên nhận thức, hiểu biết đầy đủ về con đường lây nhiễm HIV/AIDS. Động viên và khích lệ các cấp hội và hội viên chủ động phối hợp với cơ sở y tế và các tổ chức chính trị xã hội khác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư tích cực tham gia phong trào phòng chống AIDS, không kỳ thị với những người phơi nhiễm, tiếp cận với những người bị phơi nhiễm và những người có nguy cơ phơi nhiễm cao, tuyên truyền giáo dục, tạo điều kiện để họ chủ động có biện pháp dự phòng và chủ động hòa nhập với cộng đồng cũng như không dấu diếm, mặc cảm với bệnh tật khi có phơi nhiễm HIV. Góp phần xây dựng sự bình đẳng giữa cộng đồng dân cư với những người bị phơi nhiễm.

- Lồng ghép kết hợp công tác xây dựng nội dung chương trình hành động với tuyên truyền, truyền thông đan xen  như “ ma túy, mại dâm tiến tới HIV/AIDS, ma túy, mại dâm là một trong những con đường dẫn đến tội phạm. Ma túy, mại dâm giảm thì HIV/ AIDS giảm”.

- Phối hợp tốt với cơ quan y tế cùng cấp tổ chức xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện tháng hành động phòng chống HIV/AIDS (tháng 12) có hiệu quả, thiết thực.

- Phát huy tốt các tổ tự quản của CCB, tích cực nắm, động viên những người trong nhóm có nguy cơ cao đi xét nghiệm và điều trị, tuyên truyền cộng đồng dân cư không phân biệt đối xử và kỳ thị với những người có HIV/AIDS, tạo điều kiện cho họ được điều trị và tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng nội dung, chương trình hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 hướng tới kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam.( 90% biết tình trạng nhiễm HIV- 90% được điều trị ARV- 90% duy trì lượng HIV dưới ngưỡng ức chế). Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong công đồng dân cư dưới 0,3%, không có hội viên nhiễm HIV mới.

5. Thực hiện Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức  thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Hội quốc phòng toàn dân (22/12) và ngày “ Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8).

- Lồng ghép các hoạt động tham gia PCTP, ma túy, phòng chống HIV/AISD và các tệ nạn xã hội với thực hiện mục tiêu của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Trọng tâm là các Tỉnh, Thành Hội chủ động phối hợp với cơ quan Công an xây dựng kế hoạch năm 2019 thực hiện chương trình số 04/ Ctr BCA- HCCB ngày 18/04/2014 .

Sau sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Mặt trận tổ quốc và các thành viên số 09/Ctr-BCA-MTTW; các cấp hội xây dựng nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực nội dung, chỉ tiêu của phong trào “ Toàn dân BVANTQ” tích cực trong công tác tuyên truyền phòng ngừa góp phần giữ vững sự ổn định về ANTT không để sảy ra bất ngờ về ANTT tại địa bàn dân cư.

Khi có hiện tượng ANTT tại địa bàn nổi cộm các cấp Hội cần có sự quản lý nắm chắc tình hình Hội viên và nhân dân; tích cực tham mưu đề suất với cấp ủy, chính quyền những nội dung, biện pháp giải quyết ổn định tình hình, không để các phần tử lợi dụng kích động lôi kéo và làm cho tình hình ngày một phức tạp thêm.

- Trong xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động phong trào BVANTQ cần lồng ghép với các phong trào khác tại địa phương như phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ở khu dân cư của TWMTTQ, phong trào “ 5 không 3 sạch “ của Trung ương Hội Phụ nữ phát động, nội dung, chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia “ Xây dựng Nông thôn mới”v.v..

- Thực hiện Chương trình phối hợp giữaTrung ương Hội và Bộ Công an, hàng tháng trên Thông tin CCB mở chuyên mục phòng, chống tội phạm. Đề nghị Ban Chỉ đạo các Tỉnh, Thành viết bài nói về các gương điển hìnhtốt, mô hình hay, gương dũng cảm trong thực hiện phong trào BVANTQ, phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy và mua bán người, các tệ nạn xã hội. Bài gửi về Ban biên tập -Phòng thông tin-Ban Tuyên giáo - TW Hội CCBVN – 34 Lý Nam ĐếHà nội hoặc qua địa chỉ email : trongphong46@gmail.com, nội dung yêu cầu ngắn gọn nêu bật được vấn đề, độ dài nhất không quá một trang giấy khổ A4.

6. Công tác tập huấn, kiểm tra.

Các tỉnh, thành Hội chủ động phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức tập huấn, giao lưu hội thảo các gương điển hình tiên tiến nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Hội các cấp và Hội viên, tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra và phục vụ kiểm tra do các Ban Chỉ đạo TW; Trung ương Hội và các tỉnh, thành tổ chức.

Thường trực Trung ương hội lồng ghép tổ chức tập huấn công tác phòng, chống mại dâm tại tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 5/2019; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy tại Hòa Bình vào đầu tháng 7/2019. Ban Chỉ đạo Trung ương hội tổ chức khảo sát nắm tình hình Chương trình phối hợp 04/Ctr-BCA-HCCB và công tác phòng, chống PCTP, ma túy, mại dâm, HIV các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre (6/2019); Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng (9/2019).

7. Duy trì, phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình.

Trên cơ sở các mô hình, điển hình hiện có, các tỉnh, thành hội xây dựng kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả, biểu dương khen thưởng các mô hình hay, điển hình tốt. Các mô hình có hiệu quả cao, sức lan tỏa lớn cần phải nhân rộng trong khắp các địa bàn của tỉnh, thành và phải có sự chăm lo về mọi mặt để mô hình, điển hình hoạt động thường xuyên và phát huy có hiệu quả trong công tác PCTP, ma túy và tệ nạn xã hội góp phần thiết thực vào nhiệm vụ giữ vững sự ổn định về ANCT-TTATXH, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương.

8. Chếđộ báo cáo.

Để cơ quan thuận lợi trong việc lưu giữ và tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành. Đề nghị  Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm và các loại báo cáo khác nếu có gửi trực tiếp vào địa chỉ email : trongphong46@gmail.com, riêng báo cáo năm gửi kèm văn bản gốc. Chú ý khi gửi báo cáo qua email phải vào số, ngày tháng và người ký chựu trách nhiệm để cơ quan lưu văn bản trùng khớp với văn bản mà các tỉnh, thành lưu, thời gian báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm như đã quy định các năm trước.

      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

  TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  

Đã ký  

            Nguyễn Thành Công