(Tiếp theo kỳ trước)

2/ Công tác phòng, chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận số 95/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21/CT-TW; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy số 389/KHPCMT-CCB ngày 6-9-2017 của Thường trực Trung ương Hội.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14-12-2018 của Bộ Công an về phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”

Sau tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Bộ Chính trị có Chỉ thị mới về lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy; Ban Chỉ đạo T.Ư Hội sẽ có hướng dẫn các cấp Hội xây dựng Chương trình hành động cụ thể.

Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, ưu tiên tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tái trồng cây thuốc phiện, cây có chất gây nghiện cũng như ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực miền núi, địa bàn nhạy cảm phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao. Lấy tháng cao điểm tập trung cho tuyên truyền là tháng 6 (tháng phòng, chống ma túy), các cấp hội xây dựng Kế hoạch phối hợp tích cực tham gia hưởng ứng “ Ngày toàn dân tham gia phòng, chống ma túy 26-6”.

Các tỉnh, thành Hội rà soát và hoàn chỉnh triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 7-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

(còn nữa)

Ban Tuyên giáo t.Ư Hội