(Tiếp theo kỳ trước)

6. Công tác phối hợp tiến hành công tác dân vận.

- Chỉ đạo các cấp Hội ở cơ sở xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, nội dung, chương trình hoạt động; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; duy trì chế độ sinh hoạt, hoạt động thường xuyên trong phối hợp; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng.

 - Phối hợp với ban công tác mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Dân vận khéo"... Vận động hội viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách - xã hội, xóa đói - giảm nghèo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 - Phối hợp tổ chức tốt các đợt tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia  Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hiến đất, hiến vườn, góp công, góp của xây dựng hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh; cải tạo vườn tạp, chỉnh trang tường, dậu, nhà ở, công trình vệ sinh, vườn, ao, chuồng... bảo đảm môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Triển khai thực hiện tốt nghị quyết liên tịch về Chương trình phối hợp số: 1816/CTr-PHHĐ ngày 29-9-2017 giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2017-2022, các cấp Hội giữ mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương , các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xây dựng ký kết Chương trình kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhất là thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luất của Nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong quân đội... xây dựng Hội CCB các cấp và đơn vị Quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Đoàn Thanh niên về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(Còn nữa)

Ban Tuyên giáo T.Ư Hội