(Tiếp theo kỳ trước)

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217 và 218 về giám sát, phản biện xã hội; duy trì tốt các hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ, tích cực tham gia thực hiện công tác vận động hội viên và nhân dân ở các cấp Hội.

- Tham gia tích cực có hiệu quả vào công tác phòng, chống tham nhũng, quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt quy định 124-QĐ-TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-CTUBTWMTTQVN ngày 15-6-2017 và Hướng dẫn 87/HD-CCB ngày 27-7-2015 của T.Ư Hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

- Quán triệt và thực hiện Kết luận 120/KL-TW ngày 7-1-2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết T.Ư số 04-NQ-TW (Khóa XII) về tăng cường chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tích cực trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, kinh tế phát triển, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng địa bàn dân cư vững mạnh về văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh. Không ngừng nâng cao và ổn định đời sống hội viên và nhân dân.

- Nắm vững các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Điều lệ CCB, các cấp Hội từ xã, phường trở lên chủ động nắm vững tình hình hội viên và nhân dân xây dựng kế hoạch thực hiện tốt những nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận giữa trên và dưới, giữa cán bộ với hội viên, xây dựng tính đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động.

- Các cấp Hội thường xuyên nắm vững tình hình, nhiệm vụ mọi mặt của địa phương, tình hình tư tưởng của hội viên và nhân dân địa bàn dân cư, chủ động cử cán bộ phối hợp với các đoàn thể chính trị tham gia các tổ vận động quần chúng trong các tầng lớp xã hội và hội viên tạo sự đồng thuận nhất trí cao góp phần thực hiện có hiệu quả những chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội địa phương đề ra.

- Vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy ước, hương ước ở thôn; xây dựng nếp sống mới trong việc tổ chức các lễ hội truyền thống, việc cưới, việc tang, các lễ nghi dân gian; kiên quyết đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu; mê tín dị đoan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(còn nữa)

Ban Tuyên giáo T.Ư Hội