Hội nghị khẳng định: Quý I-2016, các cấp Hội và hội viên đã thực hiện tốt, toàn diện các mặt công tác; trọng tâm là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị cơ sở-đặc biệt là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham gia chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND); kiện toàn một số vị trí cán bộ chủ trì các cấp Hội; thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, tham gia các chương trình KT-XH của địa phương; chăm lo đời sống, chế độ chính sách của hội viên trong dịp Tết Bính Thân...

Trọng tâm công tác quý II-2016 được Thường vụ BCHTƯ Hội xác định:

  1. Các cấp Hội tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực đấu tranh chống các luận điệu, thông tin sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân; quán triệt thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  2. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình xóa nghèo cho CCB; tích cực tham gia các chương trình KT-XH của địa phương; làm tốt công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm lần thứ IV Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi".

3.Triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Hội CCBVN lần thứ VI; nắm chắc quá trình chuẩn bị nhân sự CCB tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  1. Triển khai kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành về xây dựng Luật CCB; quán triệt thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 150 của Chính phủ…

  2. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị, tập huấn, hội thảo chuyển ngành.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 02-CT/TW, ngày 31-3-2016 của Ban Bí thư TƯ Đảng "Về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI", Thường vụ BCHTƯ Hội đã thảo luận và thống nhất cho hoàn chỉnh để ban hành văn bản Hướng dẫn đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022); hướng dẫn cụ thể nội dung, công tác chuẩn bị đại hội, quy trình tổ chức đại hội từng cấp, nguyên tắc và hình thức bầu cử... Đây là tài liệu quan trọng, giúp các cấp tiến hành đại hội đảm bảo nguyên tắc, đạt kết quả tốt.

Ban Thường vụ cũng đã thảo luận, cho ý kiến bản dự thảo của Thường trực TƯ Hội về Kế hoạch nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật CCB để xin ý kiến Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, trình Quốc hội...

Tin và ảnh: Hưng Linh