Từ ngày 2 đến 3-4-2015, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường vụ BCH T.Ư Hội quý I năm 2015.
Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội quý I và trọng tâm công tác quý II năm 2015; nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006 ngày 12-12-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và một số nhiệm vụ Hội CCB tham gia kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo báo cáo, quý I năm 2015, toàn Hội đã xóa được gần 1.000 nhà dột nát, tạm bợ; giảm 9.797 hộ CCB nghèo và cận nghèo. Đến nay, có 2.582/11.147 xã, phường, thị trấn; 83/696 huyện, thị và 25 tỉnh, thành Hội cơ bản hết CCB nghèo (hiện còn 96.588 hộ nghèo; 110.241 hộ cận nghèo). Các cấp Hội đã vay được hơn 43 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, trang trại… Trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội viên CCB ở các địa phương đã hiến hơn 300.000m2 đất; 6,5 tỷ đồng và 35.000 ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp hơn 500km đường giao thông nông thôn…
Nhật Huy