Phạm Hữu Bồng - Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam

Thường vụ đã thông qua báo cáo công tác quý III-2011. Trong tình hình có nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội đã phấn đấu nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác đã đề ra, có nhiều phát triển mới và cách làm hay, hiệu quả, Thường vụ nhấn mạnh thêm: Cần chú trọng hơn công tác tư tưởng trong tình hình có nhiều diễn biến phức tạp; coi trọng sự vận dụng sáng tạo nhưng phải bảo đảm các quy định có tính nguyên tắc như: Thời gian hoàn thành Đại hội Hội CCB các cấp, thực hiện quy hoạch cán bộ theo Nghị quyết 05 và có vận dụng theo Nghị quyết lần thứ 8 của BCH T.Ư Hội.

Về dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V, cơ bản nhất trí với dự thảo do Thường trực T.Ư Hội trình bày. Thường vụ thảo luận làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau như chủ đề đại hội, về nội dung cần bổ sung làm rõ thêm những kết quả quan trọng đã đạt được, điều chỉnh, sắp xếp lại cho phù hợp để báo cáo phản ánh được toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ xây dựng Hội với nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ IV; về phương hướng nhiệm kỳ V cần chú ý xác định khâu đột phá. Sau tổng kết Nghị định 150 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, cần đưa nội dung xây dựng Luật Cựu chiến binh vào nhiệm vụ xây dựng Hội nhiệm kỳ V để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho các hoạt động của Hội CCB và thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB và các tổ chức Hội CCB; cần tiếp thu ý kiến của Thường vụ hoàn chỉnh lại báo cáo để trình BCH T.Ư Hội tại phiên họp lần thứ 9 vào tháng 11-2011; về phân bổ đại biểu Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ V, Thường vụ nhất trí với phương án một trong Tờ trình số 324 của Thường trực T.Ư Hội với số lượng đại biểu triệu tập là 515 đại biểu để báo cáo BCH T.Ư Hội tại kỳ họp lần thứ 9 quyết định; về sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội, Thường vụ đã thảo luận làm rõ các nội dung còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục hoàn chỉnh lại nội dung và cách thể hiện chặt chẽ để báo cáo BCH T.Ư Hội tại kỳ họp lần thứ 9; về phiếu giới thiệu nhân sự BCH T.Ư Hội nhiệm kỳ V, Thường vụ đồng ý với nội dung phiếu giới thiệu nhân sự BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V để gửi đến các đồng chí trong BCH lấy ý kiến.

Thường vụ hoan nghênh Ban Tuyên giáo trong tình hình có nhiều diễn biến phức tạp đã biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin tình hình kịp thời làm căn cứ cho các cấp Hội phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng cho CCB. Thường vụ cũng hoan nghênh các cơ quan của T.Ư Hội đã chuẩn bị tốt các tài liệu, gửi trước cho các đồng chí Uỷ viên Thường vụ có thời gian nghiên cứu để chuẩn bị nội dung phát biểu, các báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, sát thực tế, có chất lượng tốt đã góp phần cải tiến nâng cao chất lượng Hội nghị Thường vụ.