Sáu tháng đầu năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát được Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức Hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động có nề nếp; thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện, có trọng điểm một số nội dung chính như giáo dục, quản lý tư tưởng, nhất là ở địa bàn có khó khăn, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ gương mẫu trong mọi hoạt động và xây dựng tổ chức Hội, các chương trình vay vốn giúp nhau làm kinh tế phát triển sản xuất và thực hiện các phong trào chung ở địa phương. Ban Kiểm tra các cấp làm tốt công tác tham mưu cho BCH xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát đúng quy định của Điều lệ Hội; giúp Đảng đoàn, Thường trực các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, giám sát và phản biện xã hội. Các cấp Hội làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật.
Cụ thể 6 tháng qua, tổ chức Hội các cấp đã kiểm tra 121 tổ chức Hội trên cơ sở, 2.176 Hội cơ sở, 31.020 chi, phân hội, 138.400 hội viên; giám sát 310 tổ chức Hội trên cơ sở, 2.672 Hội cơ sở, 19.246 chi hội và 152.070 hội viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giúp tổ chức Hội và hội viên quán triệt và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội các cấp, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, chấn chỉnh xử lý kịp thời tổ chức, hội viên có dấu hiệu vi phạm; góp phần tích cực xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Sáu tháng cuối năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát đặt trọng tâm chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm, phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của tổ chức Hội các cấp; chuẩn bị nội dung tập huấn giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng và thực hiện chế độ báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định…
PV