Chiều ngày 30-12, ngay sau khi Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII, Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu: Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VII; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Ban Kiểm phiếu ra mắt Hội nghị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường chủ trì Hội nghị. Với tinh thần công khai, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Hội nghị đã thực hiện đầy đủ quy trình bầu Ban Thường vụ; các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VII; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam.

HỒ THANH HƯƠNG