Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB đã và đang tham gia nhiều chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ như “xóa đói giảm nghèo”, phát triển kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển, các chương trình về môi trường, y tế, giáo dục, phòng chống tệ nạn ma tuý… đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đời sống của hội viên CCB ngày càng nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 32% khi Hội mới thành lập, đến nay còn 2,42% (theo tiêu chí cũ). Hội vên CCB khá và giầu đạt trên 60%. Hội CCB đã tạo việc làm cho gần 2 triệu hội viên từ nguồn vốn xuất khẩu lao động và việc làm trong nước.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời được sự giúp đỡ của ngành nông nghiệp, CCB cả nước đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất; góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng sản phẩm xã hội và tăng thu nộp ngân sách cho Nhà nước và địa phương. Kinh tế gia đình phát triển, đời sống cải thiện, CCB càng có thêm điều kiện tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình xã hội ở nông thôn. Tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… nhất là Chương trình 135 ở các làng xã đặc biệt khó khăn. Trên các xã, phường CCB hăng hái tham gia ý kiến vào các thiết kế quy hoạch, đóng góp công sức, vận động nhân dân tham gia, tổ chức quản lý, giám sát thi công, bảo đảm chất lượng và quản lý, sử dụng tốt các công trình của địa phương.

Thúy Hương