Tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam đã truyền đạt Kết luận 66 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong tình hình mới” và những vấn đề trọng tâm trong tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam. Lớp tập huấn nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh”. Những vấn đề cơ bản của các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Lớp tập huấn còn được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức, kiểm tra giám sát của Hội; công tác tham gia bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện huy động tiết kiệm xoá đói giảm nghèo; phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh ở cơ sở do thực tiễn công tác Hội đặt ra.

Quốc Mây