Ngày 8-7, BCH Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (Khóa VI) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và công tác chuẩn bị Đại hội CCB cấp tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2022, Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, hoàn thành tổ chức đại hội Hội CCB cấp cơ sở, đang triển khai đại hội cấp huyện và tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu CCB tỉnh. Hội nghị thảo luận cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII. Trong đó tập trung vào Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Hội Khóa VI; đóng góp ý kiến vào Tờ trình công tác nhân sự BCH Hội Khóa VII và lấy phiếu tín nhiệm Thường trực Hội CCB tỉnh Khóa VII…

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là hoàn thành tốt kế hoạch đại hội cấp huyện trong tháng 7; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ các nội dung chuẩn bị Đại hội để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và T.Ư Hội; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp; xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 sát thực, phù hợp có tính khả thi cao. Tổng kết thi đua khen thưởng và công tác Hội năm 2022 bảo đảm chất lượng.

Lê Thị Lan