Điển hình là Công ty CPTM Thái Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Cải làm tổng giám đốc có doanh thu 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 400 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2012), lương bình quân của công nhân đạt 4,7 triệu đồng/người/tháng, đóng góp các quỹ xã hội 500 triệu đồng. Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành, do CCB Nguyễn Xuân Tốt làm giám đốc đạt doanh thu 550 tỷ đồng, nộp thuế 15,5 tỷ đồng, lương bình quân hàng tháng 3,5 triệu đồng/người, ủng hộ các quỹ 200 triệu đồng. Công ty thương mại Hoàng Hải, đồng chí Hoàng Hữu Sơn làm giám đốc, doanh thu đạt 32 tỷ đồng, nộp ngân sách 700 triệu đồng (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012), ủng hộ quỹ xã hội 100 triệu đồng. HTX vận tải Tân Phú, Chủ nhiệm là CCB Nguyễn Đức Điểm có doanh thu 2.000 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước 500 triệu đồng (tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2012), lương bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng, ủng hộ tình nghĩa, từ thiện 180 triệu đồng. Công ty CPTM xây dựng Cường Thịnh do đồng chí Nguyễn Đức Cổn làm giám đốc, doanh thu đạt 30 tỷ đồng, nộp ngân sách 670 triệu đồng, tạo việc làm cho 100 lao động với mức lương hàng tháng 4,5 triệu đồng/người, ủng hộ quỹ xã hội 95 triệu đồng...
Triệu Then