Báo cáo 5 năm nhiệm kỳ (2012-2017) do đồng chí Trần Trọng Quý – Phó chủ tịch Hội CCB Quảng Ninh đọc cho thấy: 5 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, sự chỉ đạo của T.Ư Hội, các cấp Hội và hội viên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V...
Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên chăm lo giáo dục làm cho hội viên nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề phức tạp, luôn đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định; chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa trong nội bộ”. Hàng chục nghìn hội viên đã được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao nhất là ở cơ sở ¬. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, các Nghị quyết của BCH Trung ương, thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các cấp Hội và hội viên đã tham gia nhiều ý kiến trách nhiệm và tâm huyết với tập thể cấp ủy Đảng và đảng viên (3), góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm, xây dựng chương trình hành động với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong thời gian vừa qua. Các cấp Hội nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.
Các cấp Hội đã xây dựng chương trình hành động với các giải pháp khả thi, hiệu quả để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là thực hiện chủ đề công tác năm của Đảng bộ tỉnh. Hội phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chế độ chính sách đối với CCB; tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, góp phần xây dựng không khí dân chủ, đồng thuận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và đấu tranh. Có 3.166 CCB trúng cử cấp ủy; trong đó cấp Chi bộ có 2.346 đ/c, cấp xã có 729 đ/c, cấp huyện là 91 đ/c; cấp tỉnh 08 đ/c; 980 CCB được bầu làm Bí thư chi bộ (=30%), 91 CCB được bầu làm Bí thư Đảng bộ cơ sở (=19%). 971 CCB được bầu là đại biểu HĐND, 5.299 đồng chí được bầu giữ các chức danh chính quyền ở cơ sở, tham gia ý kiến đóng góp bằng văn bản cho 46 cấp ủy Đảng, Ban cán sự, Đảng đoàn trực thuộc Đảng bộ tỉnh hàng chục cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể hoà giải 2.540 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phối hợp với quân sự, công an thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên, diễn tập, xây dựng KVPT, tuyển quân; tuần tra, canh gác góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng tuyên truyền cho nhân dân về chủ quyền biên giới và trách nhiệm công dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, chống buôn lậu, vượt biên lao động bất hợp pháp, tham gia giao lưu nhân dân các thôn, khe, bản giáp gianh thực hiện hoà giải chống chia rẽ dân tộc. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ủy ban dân số - kế hoạch hóa gia đình và trẻ em, Ban An toàn giao thông tỉnh…tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình nội dung phối hợp công tác.Các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo của TW Hội và của địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật được triền khai tích cực, có hiệu quả, đã có hàng chục ngàn lượt ý kiến tâm huyết của CCB cả tỉnh đóng góp xây dựng Hiến pháp 2013 và nhiều đạo luật quan trọng khác. Triển khai khảo sát, hội thảo về việc lập đề nghị xây dựng Luật CCB Việt Nam do TW Hội tổ chức tại Quảng Ninh. Trong nhiệm kỳ có 11 đồng chí tham gia Hội thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tham gia xét xử 250 vụ án, không có án oan sai.
Về tổ chức, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp.
Thực hiện các nghị quyết của TW, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “xây dựng nông thôn mới ” và Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Hội ra Nghị quyết về “Chăm lo giúp đỡ CCB nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “CCB chung sức, chung lòng, giúp nhau giảm nghèo bền vững” lấy việc phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống cho hội viên và nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực để đổi mới, xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch với những giải pháp sát thực, khả thi, vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương để phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, tiếp cận các nguồn vốn vay từ NHCSXH tổng số tiền 183.3 tỷ đồng/250 tổ tiết kiệm do CCB làm tổ trưởng cho 6.541 hộ vay để phát triển sản xuất; Vốn vay giải quyết việc làm kênh TW Hội quản lý là 865 triệu đồng cho 38 dự án, tạo việc làm cho 125 lao động. Vốn quỹ nội bộ Hội giúp nhau 7,2 tỉ (trong đó Hội cho nhau vay không lấy lãi 3,5 tỉ đồng). Hội đã thực hiện phương châm 3 giúp "Giúp giống, vốn - giúp công - giúp kỹ thuật" giúp CCB phát triển sản xuất, với tổng số vốn từ các nguồn là 770,56 tỉ đồng, giúp 88,6 vạn cây, con giống; 16.765 ngày công trị giá hàng chục tỉ đồng. Toàn tỉnh giảm được 1.261 hộ CCB nghèo, vượt chỉ tiêu 54%; xóa được 181 nhà tạm cho hội viên. Hiện tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm xuống còn 0,68% (So với tiêu chí cũ); hộ khá, giàu tăng lên 63%. Số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp 7.701hộ. Từ kinh tế hộ sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả đến nay toàn tỉnh có 87 trang trại; 1.345 gia trại, do CCB làm chủ đã tạo việc làm cho 14.257 lao động có thu nhập ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh¬.
Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh đứng vững và từng bước phát triển vững chắc. Với tôn chỉ“hợp tác, tình nghĩa, phát triển”, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh tế cho các doanh nghiệp và HTX do CCB làm chủ đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo được năng xuất, chất lượng hiệu quả, gắn với môi trường sinh thái, lấy tín nhiệm. Đến nay đã có 225 doanh nghiệp, (tăng 105 doanh nghiệp); 17 HTX do CCB làm chủ. Các Doanh nhân CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện; tham gia xây dựng nông thôn mới; đã khẳng định được vị thế, trách nhiệm của doanh nhân CCB cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” theo Nghị quyết Chuyên đề III của TW Hội và Nghị quyết 192 có 737 tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.Quỹ Hội trong toàn tỉnh có số dư 2,7 tỷ đồng, bình quân đạt 500 nghìn đồng/người.
Động viên CCB thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc và thực chất gắn với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội. Nhiều hội viên học tập và làm theo Bác đã trở thành những tấm gương sáng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật trong triển khai thực hiện chuyên đề “Nói đi đôi với làm” của Hội là giới thiệu nhân rộng những việc làm hay, mô hình tiêu biểu và phát động các tổ chức Hội đăng kí với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận mô hình, phần việc cụ thể, những việc mới, việc khó để tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 01của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã phát động hội viên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương mô hình, phần việc với 196 Hội cơ sở, 1.728 chi Hội tham gia: Đã có 8.239 hộ CCB, hiến 218.541 m2 đất, tháo rỡ 7.167 m tường rào, tham gia 31.774 ngày công, phối hợp tham gia xây mới và sửa chữa 247 nhà... với tổng số tiền trên 12,35 tỉ đồng. Ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện 37,7 tỉ đồng.
Mỗi năm Hội chọn một phong trào hoặc một chủ đề sát với khả năng của Hội và thực tế ở cơ sở, xây dựng kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện, nổi bật là: Năm 2013: CCB làm nòng cốt vận động nhân dân nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường quê” thành phong trào chung trong toàn tỉnh, mô hình do nhân dân làm chủ thể, nhân dân được hưởng lợi, được người dân đồng tình hưởng ứng, có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế- xã hội, sức lan tỏa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông. Năm 2014: Tham gia giúp xã Đông Hải (Tiên Yên) 698 triệu đồng góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng đưa xã sớm về đích xây dựng nông thôn mới; Năm 2015: Hướng về biển đảo quê hương với chương trình “Nước sạch giúp xã Thắng Lợi” huyện Vân Đồn, trị giá 580 triệu đồng, công trình đáp ứng nguyện vọng của 400 hộ dân, giúp nhân dân yên tâm bám đảo, bám biển bảo vệ vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Năm 2016: “Hướng về vùng sâu vùng xa, 22 xã,11thôn đặc biệt khó khăn” với chương trình“Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới”, CCB gương mẫu đóng góp và vận động nhân dân cùng tham gia với số tiền đầu tư vào các công trình trị giá hơn 3 tỷ đồng. Năm 2017: Hướng về vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn với chương trình “Làm cầu dân sinh cho xã đặc biệt khó khăn Quảng Sơn” (Hải Hà), trị giá 1,8 tỷ đồng, thiết thực chào mừng Đại Hội CCB các cấp.
Toàn tỉnh đã có 786 thôn /921 thôn đủ điều kiện triển khai (vượt 7,3% kế hoạch), lắp được 22.833 bộ bóng đèn, chiếu sáng hơn 942,792 km đường thôn, bản, khu phố; 79.907 hộ dân, 1.055 cơ quan, điểm trường và nhà văn hóa được hưởng lợi với tổng kinh phí lắp đặt trên 8.994.342.000 đồng, trong đó CCB đóng góp trên 2.860.475.000 đồng. Số tiền đầu tư vào các công trình trị giá 3.171.612.000; (CCB đóng góp 1.282,751 triệu/ 955,215 triệu đạt chỉ tiêu 128,42%). Trực tiếp giúp đỡ 3 xã khó khăn: Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Lợi, huyện Đầm Hà 400 triệu (trong đó có 55 triệu xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho hội CCB nhiễm chất độc da cam, hoàn thành 04 hạng mục công trình: 08 tuyến đường, dài 6.990m (rộng từ 2,5 đến 3,5m); Hoàn thiện các “tuyến đường kiểu mẫu” Làm sân trường học, cổng làng văn hóa; hỗ trợ thắp sáng đường quê 121 bộ bóng đèn điện chiếu sáng dài 10,6km, hỗ trợ Xây mới 04 nhà tình nghĩa, sửa chữa 02 nhà cho hội viên CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa 14,2 tỷ đồng, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do đợt mưa, lũ lịch sử gây ra trên đại bàn tỉnh Quảng Ninh cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015: Chỉ đạo phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ hội viên và nhân dân khắc phục hậu quả sau khi nước rút... ủng hộ 2.140,822 triệu đồng, 450 bộ quần áo và 300 ngày công lao động, những hoạt động trên đã góp phần giúp hội viên và nhân dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, ổn định an sinh xã hội...
Đồng chí Đỗ Viết Cường – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh: Định hướng điều hành thảo luận.

Đó là tham luận của CCB Trần Xuân Đông – Chủ tịch Hội CCB TP Uông Bí về “Nhiệm vụ tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân”. Hội CCB TP Uông Bí có 30 tổ chức cơ sở Hội với gần 6.000 cán bộ, hội viên. 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, các đơn vị trên địa bàn TP, đặc biệt sự ủng hộ của nhân dân. Cán bộ hội viên CCB đã đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện toàn diện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Hội CCB TP nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra... Do vậy các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia vào Nghị quyết của Cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.
Trong dịp Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các tổ chức Hội và hội viên đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt trên 11.000 lượt cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Dự thảo Điều lệ Đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở... Hội phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo (Uông Bí là địa phương có khu di tích danh thắng Yên Tử) nhất là vấn đề còn vướng mắc các hoạt động vi phạm pháp luật để cùng cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tham gia giải quyết thỏa đáng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn – xã hội trên địa bàn.
Phối hợp với quân sự công an thực hiện tốt chương trình phối hợp, nhất là quốc phòng địa phương (phối hợp tham gia tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên... vận động thanh niên nhập ngũ hàng năm), vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (như: CCB giữ gìn ANTT, ATGT, phòng cháy, chữa cháy...)....
Tham luận của đồng chí Vũ Hữu Lương – Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan tỉnh về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội CCB trong các Cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp (khối 487”. Hội CCB khối cơ quan tỉnh được thành lập ngày 1-3-2010, hiện có 26 cơ sở với 501 hội viên, cán bộ, hội viên đa số là công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp của tỉnh, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở 100% là kiệm nhiệm, hiện đang giữ các chức vụ là trưởng, phó phòng, ban, phó giám đốc các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn nhiều, đòi hỏi cao, mỗi cơ sở Hội có nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, thời gian dành cho công tác Hội không nhiều, nên rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, tinh thần, vật chất của các cấp ủy Đảng và thủ trưởng đơn vị. Từ đó Hội đã chọn 3 nội dung trọng tâm cho mọi hoạt động công tác Hội:

  1. Tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên Hội CCB khối, giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan đơn vị, để làm cơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ Hội...
  2. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CC B tham gia góp nguồn lực xây Nhà tình nghĩa đồng đội và tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...
  3. Đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội...

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo, tặng cờ, hoa cho Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Được: Cán bộ, hội viên CCB tỉnh Quảng Ninh đã nêu cao bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, hợp pháp... tham gia tích cực trong xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu. Toàn tỉnh có 225 doanh nghiệp CCB, 78 trang trại, 1.345 gia trại, tạo việc làm cho 15.000 lao động có công việc ổn định, giảm hộ nghèo vượt mức 54%... 8.239 hộ CCB, hiến 218.541 m2 đất, tháo rỡ 7.167 m tường rào, tham gia 31.774 ngày công, phối hợp tham gia xây mới và sửa chữa 247 nhà... với tổng số tiền trên 12,35 tỉ đồng. Ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện 37,7 tỉ đồng... Từ kết quả trên, thay mặt BCH T.Ư Hội, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên CCB tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục là nòng cốt, đi đầu, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy trong xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, có nhiều mô hình làm kinh tế hơn nữa để xây dựng và phát triển quê hương đất nước mạnh giầu...
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng – Phó bí thư Thường trực tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo, tặng hoa và trướng
Trong thời chiến cũng như trong thời bình các CCB vẫn phát huy bản lĩnh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội CCB không những gương mẫu mà còn sáng tạo trong nhiều phong trào, Cuộc vận động của Hội cũng như chính quyền, ban, ngành... Nhờ đó Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba. Với những thành tích trên, mong rằng Hội CCB tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của các cấp bộ Đảng, chính quyền, nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển triển địa phương đất nước...

Đồng chí Đỗ Viết Cường – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh: Điều hành bầu BCH khóa VI
BCH Hội tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 đồng chí sau: Nguyễn Huy Cận, Đỗ Viết Cường, Phùng Văn Đàn, Lê Văn Đánh, Đàm Huy Đắc, Trần Xuân Đông, Đoàn Xuân Hòa, Hoàng Hưng, Đặng Minh Khai, Cao Thị Liên, Hoàng Văn Long, Vũ Hữu Lương, Hoàng Văn Mai, Trần Quốc Mạnh, Đinh Văn Nhiên, Kiều Văn Ninh, Nguyễn Xuân Tặng, Nguyễn Tiến Thanh, Nguyễn Đức Thành, Phạm Ngọc Thạch, Bùi Văn Thắng, Đoàn Văn Thuấn, Bùi Xuân Tờ, Trần Đình Trách, Nguyễn Văn Trịnh, Hoàng Minh tuấn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quang Vịnh.
Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên: Đỗ Viết Cường, Đàm Huy Đắc, Trần Đình Trách, Hoàng Hưng, Vũ Anh Tuấn, Hoàng Văn Mai, Phạm Ngọc Thạch, Vũ Hữu Lương, Đoàn Xuân Hòa.Thúy Hương