Các cấp Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn những nội dung mới về công tác Hội; kịp thời thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và địa phương để định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Hội viên gương mẫu đi đầu trong việc phê phán những quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chống phá và chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tích cực đấu tranh với những tư tưởng và biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan điểm xa dời quần chúng để bảo vệ uy tín của Đảng. Đồng thời sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, phát hiện những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng vướng mắc, băn khoăn, của nhân dân để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm; không để bức xúc kéo dài dẫn đến mất ổn định ở cơ sở. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia có trách nhiệm cao trong việc góp phần thực hiện các chủ trương, kế hoạch, quy hoạch phát triển của địa phương. Vận động hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và chấp hành nghiêm pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Hội nâng cao năng lực công tác tham mưu về lĩnh vực tham gia xây dựng chính quyền, tích cực giúp đỡ hội viên giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Các cấp Hội có nhiều giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội TSVM, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền các cấp và lòng tin của nhân dân. Tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Các Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Nghĩa tình CCB - Khuyến học", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... Tham gia tích cực việc giáo dục truyền thống cách mạng và chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ trẻ; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu với các chi bộ kết nạp Đảng; phối hợp thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tích cực vận động quần chúng nhân dân và hội viên tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền giao phó. Xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin của nhân dân.
Đại tá Phạm Đức Thọ - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh