Thực hiện cuộc vận động, 100% số cán bộ Hội CCB tỉnh tham gia học tập các chuyên đề và làm lực lượng nòng cốt làm giảng viên truyền đạt cho hội viên CCB cơ sở, 100% số Hội cơ sở, 12/12 Huyện, Thành hội, Hội 2 khối và 786 hội viên tham gia cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gần 1.200 bài dự thi tìm hiểu về Bác; Hội CCB các huyện Trực Ninh, Xuân Trường, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Giao Thuỷ, Hải Hậu đã có nhiều hình thức như giao lưu CCB tiêu biểu, phát động các phong trào thi đua, nói chuyện truyền thống về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Chất lượng tổ chức Hội và hội viên hàng năm được nâng lên, tổ chức Hội cơ sở TSVM đạt 99,3%, gia đình CCB văn hoá đạt 92%, kết nạp mới 20.320 hội viên...

QUỐC HUY