Nhân tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ IV, Báo CCB Việt Nam xin đăng bài viết của đồng chí Nguyễn Phong Quang, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.

Sau khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc T.Ư và tỉnh Hậu Giang từ năm 2004, trong quá trình xây dựng và hoạt động, Hội CCB tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều thành tích cao, đóng góp vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà phát triển ngày càng bền vững.

Trong 5 năm qua, Hội đã đoàn kết một lòng, động viên, hướng dẫn hội viên CCB, cựu quân nhân tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và các biểu hiện tiêu cực khác, các tổ chức Hội đã tham gia tích cực các phong trào như: Đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động vì người nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức tốt phong trào Hội CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo rất có hiệu quả, đồng thời tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng ở địa phương, phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy tiềm năng nội lực, chăm lo xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, góp phần cùng tỉnh nhà giải quết cơ bản nhu cầu về nhà ở, tạo thành phong trào rộng lớn trong toàn Hội.

Thực tiễn những năm qua, tổ chức Hội không ngừng củng cố và phát triển, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đôi Cụ Hồ” trong giai đọan cách mạng mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hỗ trợ nhau trên tinh thần đồng đội, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết thực hiện qui chế dân chủ trong sinh hoạt Hội, tìm nhiều giải pháp và triển khai thực hiện một cách đồng bộ thiết thực, giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng; tích cực năng động, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao nhiều hội viên sản xuất kinh doanh giỏi.

Bằng nhiều hình thức thích hợp, phải không ngừng chăm lo xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh, trước mắt cần tập trung bồi dưỡng và nâng cao trình độ hiểu biết đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố bản lĩnh chính trị, giữ vững và phát huy vai trò tích cực của Hội, làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy Đảng, làm nòng cốt trong công tác vận động CCB trong giai đoạn cách mạng mới, tích cực đấu tranh chống những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chống mọi hoạt động chia rẽ nội bộ, góp phần tăng cường đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tôi tin rằng Hội CCB tỉnh Hậu Giang luôn luôn giữ vững vị trí là một lực lượmg nòng cốt bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ mọi thành quả cách mạng, xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền nhất là ở cơ sở.

NPQ