Ban Kiểm tra Hội CCB tỉnh Hải Dương đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017-2022.

Quán triệt quan điểm “Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo, một nhiệm vụ công tác của tổ chức Hội CCB các cấp... Tổ chức Hội và hội viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội”, Hội CCB các cấp tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Hội. Hằng năm, rà soát, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra cho cán bộ nói chung và đội ngũ làm công tác kiểm tra nói riêng về nghiệp vụ công tác Hội và công tác kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là quán triệt Điều lệ Hội CCB Khóa VI; Hướng dẫn số 21/HD-CCB của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam thi hành Điều lệ Hội; Hướng dẫn số 24/HD Ktr-CCB ngày 28-6-2018 Ban Kiểm tra T.Ư Hội về công tác kiểm tra, giám sát.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB các cấp kiểm tra 14 lượt tổ chức Hội cấp trên cơ sở, 453 lượt Hội cơ sở; 2.546 lượt chi, phân hội; 47.692 lượt hội viên (trong đó có 1.674 ủy viên BCH, cán bộ chủ trì). Nội dung kiểm tra việc tổ chức cho hội viên học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Hội; Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua… Ngoài ra, trong 2 năm (2020, 2021), các cấp Hội tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động, các hoạt động của CCB tham gia Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là kiểm tra tham gia cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19. Tiến hành giám sát 15 lượt tổ chức Hội cấp huyện, 800 lượt Hội cơ sở, 3.775 lượt chi, phân hội,  84.011 lượt hội viên (có 2.116 là ủy viên BCH, cán bộ chủ trì).

Ban Kiểm tra các cấp tham mưu cho Ban Thường vụ, BCH Hội cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật Hội và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo Điều lệ Hội, quy chế làm việc của Ban Kiểm tra... Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Hội và quy chế làm việc; tư vấn trợ giúp pháp lý, phòng chống, tham nhũng, lãng phí, giám sát và phản biện xã hội. Thực hành kiểm tra ở 612 lượt tổ chức Hội (trong đó, kiểm tra 6 Hội cấp huyện, 113 lượt Hội cơ sở; 493 lượt chi, phân hội và 3.097 lượt lượt hội viên; giám sát 31.979 lượt hội viên) về thực hiện điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Hội.

Việc xem xét xử lý kỷ luật khi tổ chức Hội và hội viên có dấu hiệu vi phạm tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng chức năng, thẩm quyền. Trong nhiệm kỳ có 31 hội viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật: khiển trách 3, cảnh cáo 3, khai trừ  4, cách chức 2, xóa tên 19 hội viên.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc. Ban Kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo tổ chức Hội và hội viên, không để khiếu nại tố cáo vượt cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp; góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB, từ đó củng cố và tăng cường mối đoàn kết nội bộ Hội. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà hội viên, nhân dân quan tâm, ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm, bảo vệ và giữ vững sự trong sạch, lành mạnh trong Hội, sự tín nhiệm, ủng hộ của hội viên CCB và nhân dân.

Các cấp Hội tổ chức 52 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 4.715 lượt cán bộ kiểm tra. Nội dung tập trung vào hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật của Hội CCB Việt Nam... Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, Hội CCB tỉnh và cấp huyện chủ trì, phối hợp với MTTQ và cơ quan chuyên môn chọn nội dung giám sát phù hợp với chức năng tổ chức Hội để giám sát, như việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CCB theo quy định của Pháp lệnh CCB và Nghị định 150, 157 của Chính phủ, việc thực hiện Quyết định số 142, 62 của Thủ tường Chính phủ và chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí... tạo sự phấn khởi và niềm tin của hội viên đối với Hội. Các cấp Hội tham gia giám sát thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Thủ tương Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, Hội thường xuyên tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tham gia thực hiện quy chế dân chủ của địa phương; phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong nội bộ Hội và địa phương. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong nhiệm kỳ không có vụ việc tham nhũng, lãng phí xảy ra trong Hội CCB tỉnh.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giúp cho tổ chức Hội, hội viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát thì hầu hết tổ chức Hội chủ động chỉ đạo tự rà soát, tự kiểm tra, giám sát một cách tổng thể ở cơ quan, đơn vị mình. Nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy thực hiện trách nhiệm nêu gương của hội viên là đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Nguyễn Xuân Chính - Phó ban Tổ chức - Kiểm tra Hội CCB tỉnh Hải Dương