PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những thời cơ và thách thức của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng chí Đỗ Trọng Lợi: Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh cũng như nhân dân cả nước được hưởng thụ những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới mà Đảng, Bác Hồ lựa chọn. Nhiều chủ trương, chính sách-xã hội được ban hành tạo niềm tin trong nhân dân. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất; đời sống của nhân dân, trong đó có CCB tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, những hạn chế, yếu kém trong một số lĩnh vực chậm được khắc phục; vấn đề môi trường bị ô nhiễm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi… Trong nội bộ Hội, số lượng hội viên ngày càng tăng, song hội viên tham gia hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc tuổi cao, sức khỏe yếu; số hội viên ở các đối tượng mới hăng hái nhiệt tình nhưng phải đi làm ăn xa nên có ảnh hưởng nhất định tới công tác xây dựng, hoạt động của Hội.

PV: Vậy, Hội có những chủ trương, biện pháp gì để phát huy và khắc phục tình hình trên?
Đồng chí Đỗ Trọng Lợi: BCH Tỉnh hội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư Hội và Tỉnh ủy, tích cực vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB lần thứ V đề ra. Trước hết là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Hội thường xuyên làm tốt công tác chính trị, định hướng tư tưởng, giúp cho hội viên nhận thức đúng tình hình, phân biệt đúng sai. Tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của cấp trên, quy định của địa phương. Các cấp Hội có 4.555 hội viên là cấp ủy các cấp (trong có 8 đồng chí là Tỉnh ủy viên) và 2.451 hội viên được bầu đại biểu HĐND các cấp.
Tỉnh hội thực hiện tốt các chương trình, quy chế phối hợp với UBND tỉnh, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tham gia giám sát, phản biện xã hội. Qua đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và đổi mới công tác vận động, tập hợp CCB, CQN tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ, và các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nhất là trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội tham gia thực hiện đủ 19 tiêu chí. Cán bộ, hội viên tự nguyện hiến trên 465.200m2 đất các loại, tham gia 264.000 ngày công, trồng 116.200 cây xanh; ủng hộ, đóng góp trên 63 tỷ 800 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng. Các cấp Hội vận động hội viên ủng hỗ các quỹ do MTTQ, các ngành đoàn thể và Hội cấp trên phát động với tổng số tiền là 10,508 tỷ đồng, như các Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; ủng hộ nhân dân bị hại do xâm nhập mặn ở ĐBSCL, hạn hán ở Tây nguyên, Tây Nam bộ, sự cố ô nhiễm môi trường một số tỉnh ở miền Trung...

PV: Còn việc chăm lo đời sống của hội viên, thưa đồng chí.
Đồng chí Đỗ Trọng Lợi: Đây là nhiệm vụ quan trọng, là chỉ tiêu thi đua, Hội gắn Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” với chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh. Nhất là đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng; tham gia các chương trình sản xuất hàng hóa, sản phẩm sạch... Hội xây dựng được 4.105 mô hình kinh tế vừa và nhỏ, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động là CCB, con em CCB. Có 10.450 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Tỷ lệ hộ CCB nghèo đến cuối năm 2016 còn 2,6%; số hộ khá và giàu là 66,3%. Điều đó cho thấy các nhiệm vụ được giao Hội đều hoàn thành tốt.
Cũng cần nói thêm rằng 5 năm qua, Tỉnh hội kết nạp 24.687 hội viên mới, nâng tổng số lên 110.970 hội viên; các tập thể và cá nhân được tặng thưởng 6 Huân chương Lao động các hạng, 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 18 Cờ thi đua và 28 Bằng khen của T.Ư Hội, 250 Bằng khen của UBND và Hội CCB tỉnh. Kết quả hoạt động còn khẳng định Hội CCB là lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể của địa phương.

PV: Vậy trong nhiệm kỳ mới, đồng chí có trăn trở và giải pháp cụ thể gì?
Đồng chí Đỗ Trọng Lợi: Nhiệm kỳ 2017-2022 là sự chuyển giao cán bộ ở cơ sở và cấp huyện. Qua Đại hội cho thấy trên 50% cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và cấp phó các Huyện, Thị, Thành hội là mới. Thậm chí có 9/12 chủ tịch cấp huyện mới làm lần đầu. Do vậy phải bồi dưỡng nâng cao năng lực, tác phong công tác; giữ vững nguyên tắc Điều lệ Hội, xây dựng quy chế, lề lối làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thì mới hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Tô Kiều Thẩm (thực hiện)