Nguyên nhân đạt được là do cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi. Hội cấp trên hướng dẫn kỹ cả nội dung, cách tiến hành Đại hội, phân công cán bộ về phối hợp với cấp ủy chỉ đạo, tập trung giải quyết những nơi khó khăn, vướng mắc. Kết quả tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi trong Hội, để lại những ấn tượng tốt với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân địa phương.
Tuy nhiên, Đại hội cấp cơ sở còn bộc lộ những khó khăn hạn chế: Đa số các cơ sở có chuẩn bị chu đáo, mỗi nội dung trong chương trình Đại hội đều được cụ thể bằng văn bản, nhưng một số Chủ tịch đoàn điều hành vẫn lúng túng, bị động và không theo được chương trình. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng còn dài, kể thành tích, sao chép văn kiện cấp trên, chưa sát thực tiễn địa phương. Nhất là việc đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chung chung, chưa mang tính tích cực, đột phá và phát huy hết thế mạnh về tiềm năng và nguồn lực của CCB, CQN. Trong bầu cử một vài cán bộ điều hành còn chủ quan, lúng túng dẫn đến giảm tín nhiệm, đạt số phiếu thấp.
Từ tình hình trên, Thường trực Tỉnh hội kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra yêu cầu chỉ đạo các huyện, thị, thành phố khẩn trương báo cáo rút kinh nghiệm kết quả Đại hội cấp cơ sở; bám sát hướng dẫn về nội dung, nguyên tắc, thủ tục Đại hội của cấp trên, chỉ đạo của cấp ủy và thực tiễn địa phương để tổ chức Đại hội cấp huyện đúng thời gian. Cụ thể:
Ba đơn vị làm điểm tiến hành Đại hội trong tháng 4- 2017 gồm: Hội CCB thị xã Long Khánh, Khối các cơ quan tỉnh và huyện Vĩnh Cửu. Ba đơn vị Đại hội trong tháng 5-2017 gồm: Hội CCB huyện Long Thành, Cẩm Mỹ và Thống Nhất; 8 đơn vị còn lại sẽ hoàn thành Đại hội trong tháng 6-2017. Đại hội cấp cơ sở thành công là tiền đề để Tỉnh hội tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội CCB cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Đồng Nai, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 thắng lợi.
Lê Văn Liên - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai