Trong thời gian 5 ngày, lớp tập huấn đã bồi dưỡng cho cán bộ Hội các cấp trong tỉnh những nội dung cơ bản như: Một số vấn đề mới và phát triển được thể hiện trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; công tác tư tưởng đối với CCB trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Kết luận số 66-KL/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX); Nghị quyết 05 của TƯ Hội và các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ...

Đây là những nội dung thiết thực, làm cơ sở để các cấp Hội trong tỉnh vận dụng vào thực tiễn hoạt động theo 5 chuyên đề Nghị quyết T.Ư Hội CCB Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Hội các cấp trong sạch, vững mạnh...

Nguyễn Văn Xây