Nhiều tháng qua, Hội CCBTP và các quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương tập trung lãnh đạo, làm tốt các mặt công tác nhân sự, phân bổ kinh phí cũng như giúp đỡ các hội xã, phường làm điểm chuẩn bị các văn kiện, các bước tiến hành đại hội theo đúng hướng dẫn của TW Hội và Hội CCBTP. Qua đại hội các xã, phường đã đánh giá toàn diện các mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra được những bài học học sâu sắc trong quá trình xây dựng, hoạt động cũng như công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp với các đoàn thể, măt trận trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ đến, bầu ra ban chấp hành mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đủ số lượng, đúng thành phần, không để xãy ra sơ sót. Đại hội điểm các xã, phường đều có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Hôi CCB quận và thành phố tham dự và chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, trang trí phục vụ đại hội được chuẩn bị khá chu đáo , tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm mới trong nhiệm kỳ mới.
Hội CCBTP sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và chỉ đạo đại hội cấp xã, phường hoàn thành trong quý 1 năm 2017.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát