Ngay từ đầu thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB Tỉnh Hải Dương đã có nhiều biện pháp, hình thức phong phú, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu cuộc vận động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn việc thực hiện cuộc vận động với phong trào xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu gia đình hội viên văn hóa, 100% số Hội CCB cấp huyện, đơn vị trực thuộc, cơ quan sự nghiệp, 85% số cơ số hội đã xây dựng 5 chuẩn mực hội viên Hội CCB theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Có 2 đơn vị huyện hội và 132 cơ sở hội tổ chức được hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, các cấp hội đã tích cực học tập gắn với việc rèn luyện và làm theo tấm gương của Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm cả về thời gian và chỉ tiêu trong cơ quan và gia đình, đổi mới tác phong nề lối làm việc, sâu sát cơ sở, xây dựng nhiều mô hình cá nhân, tập thể điểm hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, giữ vững và phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ.

Công tác hội