Là một tổ chức chính trị xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, yêu mến, CCB đã nỗ lực học tập rèn luyện phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều thành tích to lớn rất đáng tự hào. Biết bao tấm gương CCB tiêu biểu trên mọi lĩnh vực là những điển hình sinh động về người lính khi trở về cuộc sống đời thường vẫn tiếp tục cống hiến cho Đảng và đất nước. Các phong trào CCB gương mẫu giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, CCB đã cùng các đoàn thể chính trị xã hội khác góp phần làm cho cuộc sống trong sạch và tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn nội dung cuộc vận động với các phong trào và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, CCB đã đi đầu bằng việc học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, gương mẫu trong mọi mặt, trở thành tấm gương sáng ở cơ sở.

Kiên định mục tiêu lý tưởng nhưng luôn luôn đổi mới và sáng tạo là nét đẹp tiêu biểu của CCB Việt Nam. Kỷ niệm lần thứ 21 ngày thành lập Hội, hội viên và các cấp Hội trong cả nước tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vươn lên đạt nhiều thành tựu mới, góp phần xây dựng Đảng, chế độ trong sạch vững mạnh, trước mắt là góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

CCB Việt Nam