Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 19-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đây là Hội nghị cán bộ toàn quốc lớn nhất kể từ đầu khóa đến nay”.

Hội nghị nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với hai nội dung chính là văn kiện và công tác nhân sự.

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư khẳng định: “Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp uỷ các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương.

Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước…”.

Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn, có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn biểu hiện cục bộ địa phương, bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp uỷ. Ở nhiều nơi, tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Kết quả đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm đổi mới và sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Chỉ có một Đảng lấy “đạo đức” và “văn minh” làm mục tiêu để rèn luyện và phấn đấu mới dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và có những bước tiến bộ được như thế.

Thiện Tâm