Tại Dự thảo Báo cáo chính trị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu 5 quan điểm chỉ đạo. Và một trong những quan điểm mới, nổi bật về chiến lược tổng thể phát triển đất nước, là: “Bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi...”.

Nếu như Đại hội X (tháng 4-2006) của Đảng đề ra chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dang hoá các quan hệ quốc tế, thì Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bước phát triển nổi bật về quan điểm đối ngoại, phù hợp với “tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường” (cột 1, dòng 2 trên xuống - Phụ trương đặc biệt Báo Nhân Dân ngày 20-10-2020 - trang1); trong khi  thế và lực của nước ta “Chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”, như Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh gần đây.

Hán Trọng Bình