Hội nghị tập trung phân tích các đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN, phương hướng cơ bản và những mối quan hệ lớn cần nắm vững trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta; hội nghị làm rõ các bước đột phá chiến lược của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm (2011 - 2020) và 5 năm trước mắt; đồng thời phân tích sâu sắc thêm về công tác xây dựng Đảng, sửa đổi Điều lệ Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị xác định và nhất trí cao với 6 chương trình hành động xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ 2011 – 2016; tập trung vào xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham những, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác dân vận và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng…

Tô Kiều