Tổng Bí thư yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội "cần tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở". Một nhiệm vụ nữa mà người đứng đầu Đảng giao cho Hội Cựu chiến binh là "đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, quyết tâm xóa đói giảm nghèo nhanh". Tổng Bí thư cũng đề nghị: "Bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, cựu chiến binh cần tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ". Nhiệm kỳ mới: Góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Ở nhiệm kỳ 2002 - 2007, Hội Cựu chiến binh xác định nhiệm vụ hàng đầu là "đoàn kết, vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống, động viên cựu chiến binh góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo về đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn phần tử thù địch, cơ hội. Theo Trung tướng Trần Hanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, Hội Cựu chiến binh cũng sẽ vận động cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp cao nâng cao đời sống, thi đua làm giàu hợp pháp... "Hội phối hợp với tổ chức Đoàn và các đoàn thể khác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ", ông Hanh cho biết. Về xây dựng tổ chức, ông Hanh nói Hội sẽ tiếp tục phát triển hội viên nhưng "lấy chất lượng làm chính". Hội cũng sẽ đổi mới phương thức hoạt động, mục tiêu là hiệu quả, khắc phục những biểu hiện hành chính hóa, phô trương, hình thức. Trong 5 năm tới, Hội cũng phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân toàn Hội xuống dưới 3%, so với gần 9% hiện nay, đồng thời cơ bản xóa xong nhà dột nát cho hội viên. Diễn ra trong 2 ngày, Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chủ đề "Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ". Hơn 500 cựu chiến binh, đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên cựu chiến binh trên cả nước tham dự sự kiện này. Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh là một đoàn thể chính trị - xã hội, một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân do Đảng lãnh đạo, nhằm phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới.