Quận Thanh Xuân có 11 phường, xin được dẫn chứng ba mô hình tổ chức chi hội của ba phường tiêu biểu:

  1. Phường Khương Mai được tổ chức thống nhất đầu mối giống nhau của Đảng, chính quyền, đoàn thể thành 33 chi bộ, 33 ban công tác mặt trận khu dân cư, 33 tổ dân phố, 33 chi hội riêng từng đoàn thể: CCB, phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi, chữ thập đỏ và khuyến học. Mô hình này, phường Khương Mai đã thực hiện được trên một năm nay theo sự chỉ đạo làm điểm của quận, phường đã tổng kết rút kinh nghiệm tròn một năm hoạt động theo mô hình thống nhất một chi bộ lãnh đạo một khu dân cư, một tổ dân phố, một chi hội đoàn thể, cho kết quả công việc rất nhanh gọn, rất tập trung, rất chất lượng...

  2. Phường Thanh Xuân Nam được tổ chức thành 25 chi bộ (trong đó có 7 chi bộ cơ quan, trường học) 11 ban công tác mặt trận khu dân cư, 48 tổ dân phố, 10 chi hội CCB... Như vậy, bình quân một chi bộ lãnh đạo hai tổ dân phố, hai chi bộ lãnh đạo một khu dân cư, một chi hội đoàn thể. ở phường này, đối với ban công tác mặt trận khu dân cư, cả hai chi bộ đồng lãnh đạo. Riêng đối với chi hội CCB thì áp dụng thống nhất: Đồng chí chi hội trưởng ở chi bộ nào, thì chi bộ đó trực tiếp lãnh đạo.

  3. Phường Thanh Xuân Bắc được tổ chức thành 49 chi bộ (trong đó có 6 chi bộ cơ quan, trường học) 43 tổ dân phố, 7 ban công tác mặt trận khu dân cư, 7 chi hội các đoàn thể. Như vậy, phường này có mô hình bình quân mỗi chi bộ lãnh đạo một tổ dân phố, sáu chi bộ lãnh đạo một ban công tác mặt trận, một chi hội đoàn thể. Hiện tại số hội viên CCB của các chi hội ở đây khá đông: đông nhất tới 76 đồng chí, chi hội thấp nhất cũng tới 42... Mô hình này mới được triển khai chưa được một năm sau ngày thực hiện chế độ phụ cấp cho các trưởng ban công tác mặt trận và các chi hội trưởng CCB, chưa có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm...

Từ ba mô hình tổ chức chi hội CCB của ba phường trên đây, cho thấy chúng ta cần có sự cải tiến đồng bộ, toàn diện và thống nhất, không nên để mỗi nơi làm một kiểu như vậy.

Trần Vương Luyện