Thường trực Hội CCB các tỉnh, thành phố thuộc cụm công tác thi đua số 5 Hội CCB Việt Nam trao đổi kinh nghiệm trong hội nghị.

Từ ngày 28-29/6/2023 tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số 5 họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Đào Anh Dũng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh, Cụm trưởng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, các ban chuyên môn của Hội CCB các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Hội nghị đã nghe đồng chí: Phạm Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm công tác thi đua số 5. Sáu tháng đầu năm 2023, với tinh thần “Đoàn kết, Gương mẫu, Trách nhiệm, Sáng tạo, Hiệu quả”, các cấp Hội trong Cụm thi đua số 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ; của các cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội CCB cấp trên trực tiếp. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân; tích cực, chủ động tham gia các phong trào của địa phương; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở từng địa phương.

Đồng chí Lê Anh Thư – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm của Cụm công tác thi đua số 5 Hội CCB Việt Nam

Sáu tháng cuối năm 2023, Cụm công tác thi đua số 5 tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các cấp ủy; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nội dung các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2023; Tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới”; Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động của Trung ương Hội “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2018-2023; Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan theo chương trình đã ký kết. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2023 theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng; Từng bước triển khai công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024; Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện tốt các Chương trình “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; các phong trào thi đua theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thông chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, “Đẩy mạnh phátt triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Tổ chức tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024./.

Tại hội nghị, Cụm công tác thi đua số 5 đã tổ chức chia tay Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang. (Cao Văn Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo-Phong trào)

Cao Văn Thắng