Tuy nhiên để làm được việc này, theo chúng tôi nghĩ: Những hòa giải viên phải là người có uy tín tại địa phương, là các CCB từng xông pha lửa đạn, có công với dân với nước; cùng với những phẩm chất đó, còn phải có tính kiên trì, nhẫn nại, có kỹ năng thuyết phục, có đạo đức lối sống lành mạnh và luôn gương mẫu trong công tác. Đặc biệt là phải có kiến thức rộng, thông hiểu và luật pháp… kết hợp hài hòa giữa yếu tố pháp luật với phong tục tập quán.

Thực tế cho thấy CCB chúng ta được chọn cử vào làm công tác hòa giải khá đông và thành công nhiều qua giải quyết các vụ việc. Để phát huy thế mạnh và kết quả đó, chúng tôi nghĩ các cấp chính quyền, cơ quan tư pháp cần quan tâm chỉ đạo công tác này sát sao hơn, cần thường xuyên mở lớp tập huấn triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng về công tác hòa giải, đồng thời có chế độ thù lao khen thưởng thích đáng cho anh em. Được vậy, chúng tôi tin công tác hòa giải sẽ có hiệu quả hơn nhiều.

TRẦN TRỌNG TRUNG