Đường lối xây dựng nền kinh tế tự chủ phải chú trọng mối quan hệ “Giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế” là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta. Tuy nhiên, mỗi một kỳ Đại hội, Đảng ta đề ra những yêu cầu mới, để phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện mới.

Nếu như Đại hội XI Đảng ta yêu cầu: “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”. Nghĩa là trên cơ sở “Hội nhập quốc tế sâu rộng” mà xây dựng “Nền kinh tế độc lập, tự chủ” trong nước; hay Đại hội XII Đảng ta chỉ ra là phải: “Phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững...”. Thì đến Đại hội XIII, quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ là “Phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động, tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế...” (Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, tr.216).

Chúng ta có thể hiểu, quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, muốn thành công thì trên hết, trước hết phải làm chủ được công nghệ. Nghĩa là, bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư, muốn có nền kinh tế độc lập, tự chủ thì phải làm chủ được công nghệ. Công nghệ ví như “giấy thông hành” để nền kinh tế trong nước hội nhập được với nền kinh tế thế giới. Và chỉ có hội nhập được vào nền kinh tế thế giới mới có nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Nguyễn Văn Thành