Với vai trò, chức năng chỉ đạo Đại hội các cấp Hội trong toàn quốc và tổ chức Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, Cơ quan T.Ư Hội đánh giá tổng thể những thành công, hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội các cấp Hội nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Đại hội các cấp Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao; dành được tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân. Bên cạnh thành công, cũng còn một số ít Tỉnh - Thành hội chưa làm tốt công tác nhân sự, đơn giản trong công tác điều hành Đại hội... nên kết quả chưa thật trọn vẹn.
Từ thực tiễn chỉ đạo và tổ chức Đại hội, Hội nghị rút ra một số kinh nghiệm cả thành công và hạn chế. Những kinh nghiệm đó được Chủ tịch Nguyễn Văn Được kết luận khái quát:

 1. Công tác chuẩn bị Đại hội phải hết sức chủ động, báo cáo đệ trình cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở đó sớm xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn giúp lãnh đạo các cấp Hội nắm vững các nội dung trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội.
  Công tác chuẩn bị phải chủ động, chu đáo cả về văn kiện, nhân sự, công tác bảo đảm; đặc biệt, với công tác nhân sự cần nắm chắc nguyên tắc.
 2. Trong điều hành thực hiện kế hoạch phải phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan; tích cực, sâu sát, kịp thời phát hiện điều chỉnh những nội dung chưa hợp lý, xử lý những vấn đề phát sinh...
 3. Trong quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức Đại hội phải tranh thủ tối đa sự lãnh đão, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban - bộ - ngành, đặc biệt là sự giúp đỡ của các đơn vị quân đội, từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị cơ sở.
 4. Công tác tổ chức, điều hành Đại hội phải hết sức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, có kịch bản...
 5. Tổ chức Đại hội tránh hình thức, triệt để tiết kiệm.
  Mỗi một kỳ Đại hội của các cấp Hội diễn ra trong một điều kiện, hoàn cảnh khác nhau; nhưng những kinh nghiệm kịp thời được rút ra sau một kỳ Đại hội thành công là rất cần cho các kỳ Đại hội tới tham khảo.
  Tin và ảnh: Hưng - Hải