Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn tỏ rõ quan điểm nhất quán của mình trước những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc.  

Đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, từ thực tế các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trong tình hình hình hiện nay Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra một vấn đề là phải “Chống cả thù trong lẫn giặc ngoài”. Nghĩa là phải kết hợp chặt chẽ xây dựng nền quốc phòng toàn dân với xây dựng nền an ninh nhân dân.

Đồng thời, Văn kiện Đại hội XIII đã bổ sung, cụ thể hóa nhiệm vụ “Xây dựng lực lượng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển. Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở”  

Trong bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay còn nhiều bất ổn khó lường, thì vấn đề nghiên cứu, hiểu rõ để thực hiện tốt các quan điểm của Đảng về quốc phòng là điều cần đặc biệt chú ý đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Mai Mộng Tưởng