Từ 2006-2010, anh cùng Công ty đã vận động, thu hút được nhiều cổ đông tham gia đóng góp; xây dựng đơn vị lớn mạnh; tổ chức 7 lớp đào tạo miễn phí các nghề: cắt may, làm hương, hoa lụa, vi tính cho hơn 200 người nghèo khó và bị khuyết tật, trong đó có 3 lớp đào tạo học sinh ở huyện đảo Vân Đồn. CCB Vũ Văn Bể liên tục được công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh Vân