Đây là quy định tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Theo đó, phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo theo tháng, mức hưởng như sau: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy, chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là 357.600 đồng; Thôn đội trưởng là 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ Tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ Trung đội trưởng dân quân tại chỗ…

Lã Độ