Bộ LĐTBXH vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT - LĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB.

Theo Thông tư, chế độ mai táng phí đối với CCB quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 157/2016/ND-CP:

- CCB khi từ trần, nếu không thuộc đối tượng hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng và Luật BHXH thì người tổ chức mai táng được hưởng mai táng phí bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

Hồ sơ, thủ tục xét hưởng chế độ mai táng phí đối với CCB từ trần thực hiện tương tự như đối với Người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng và thân nhân.

Lã Độ