Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 298/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy định:

Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn như sau:

- Được hỗ trợ tiền đi lại (bao gồm cả lượt đi và lượt về) theo khoảng cách từ nơi cư trú đến các đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu; số lượng không quá 3 người, mỗi năm một lần; mức chi cụ thể một lượt là: Khoảng cách dưới 100km, mức 150.000 đồng/người; khoảng cách từ 100km đến dưới 300km, mức 300.000 đồng/người; khoảng cách từ 300km đến dưới 500km, mức 500.000 đồng/người; khoảng cách từ 500km đến dưới 1.000km, mức 800.000 đồng/người; khoảng cách từ 1.500km đến dưới 2.000km, mức 1.500.000 đồng/người; khoảng cách từ 2.000km trở lên, mức 1.700.000 đồng/người.

- Được hỗ trợ tiền ăn với số lượng không quá 3 người; thời gian không quá 5 ngày; mức hỗ trợ tiền ăn một ngày cho một người bằng 2 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

- Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đến đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu nộp Giấy giới thiệu (Mẫu kèm theo do UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú cấp), 1 bản sao có chứng thực Giấy báo tử liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công.

Mai Phương