Với phương châm: Sát dân, hiểu dân, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình tuyên truyền, vận động nhân dân nghe và làm theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giầu chính đáng.

Lâm Thao