Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp Hội về Đại Hội Đảng các cấp, từ đó các các cấp Hội, hội viên CCB nắm vững nhiệm vụ chính trị quantrojng hàng đầu của Hội là tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền chế độ XHCN, nhận thức đầy đủ về Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội XI của Đảng. Hội viên CCB đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại Hội cấp trên. Báo cáo chính trị của Đảng bộ, chi bộ. Đại Hội các chi bộ, Đảng bộ xã đã thành công tốt đẹp, hội viên CCB. ở đây có tín nhiệm cao trong công tác nhân sự của Đại hội.

Kết quả đó là hành động thiết thực của Hội CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Xứng đáng là mọt đoàn thể chính trị xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở.

Công tác hội