Để tăng cường sự hiểu biết của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) và cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách, ngày 21-7-2021, Ngân hàng CSXH ban hành Kế hoạch và

Thể lệ Cuộc thi số 6600-KH/NHCS về tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn. Ngày 23-7-2021, Ngân hàng CSXH có Công văn số 6734/NHCS gửi 4 tổ chức chính trị - xã hội về việc phối hợp chỉ đạo tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Nhằm tăng cường sự phối hợp với Ngân hàng CSXH, sự hiểu biết về hoạt động tín dụng xã hội và thiết thực hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng CSXH (4.10.2002 - 4.10.2021), khơi dậy khí thế thi đua phấn đấu nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác mà Đảng và Nhà nước, Chính phủ giao, ngày 26-7-2021, T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Văn bản số 250/CCB-KT, đề nghị Hội CCB các tỉnh, thành phố hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu, với các nội dung sau:

1. Quán triệt và thực hiện công tác tuyên truyền đối với cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân về Kết luận số 06-KL/TW, chú trọng nội dung Điểm 6 trong Kết luận và Công văn số 185/CCB-KT, ngày 24-6-2021 của T.Ư Hội.

2. Hội CCB tỉnh, thành phố cử 1 đồng chí cán bộ Hội cấp tỉnh và cán cán bộ thuộc quyền, làm việc với Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH nắm kế hoạch cụ thể, chi tiết của Chi nhánh dưới sự chỉ đạo của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, để hưởng ứng, tuyên truyền, tích cực tham gia, thống nhất các nội dung, để Cuộc thi đạt kết quả.

Một số nội dung trong Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi số 6600-KH/NHCS, ngày 21-72021 của Ngân hàng CSXH:

- Tên Cuộc thi: “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”.

- Đối tượng tham gia thi: Cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng CSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp từ cấp xã trở lên. Mỗi hội, đoàn thể ít nhất cấp xã 1 người; mỗi Hội, đoàn thể cấp huyện 2 người; mỗi Hội, đoàn thể cấp tỉnh 2 người;

- Hình thức thi: Tổ chức trực tuyến trên hệ thống mạng; thi trắc nghiệm, chọn đáp án đúng; truy cập vào Website của Ngân hàng CSXH;

- Số lần thi: Mỗi người (1 số điện thoại) chỉ được tham gia mỗi kỳ 1 lần. Mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi; thời gian làm bài 5 phút; mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm; người thắng cuộc là người đạt số điểm cao nhất với thời gian làm bài nhanh nhất;

- Tỷ lệ câu hỏi trong mỗi bài thi: Đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên, đoàn thể nhận ủy thác các cấp, tỷ lệ câu hỏi trong mỗi bài thi: 60% câu hỏi về nghiệp vụ ủy thác, 40% câu hỏi về Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư.

Thời gian tổ chức: Cuộc thi tổ chức 3 kỳ trong 3 tuần; bắt đầu từ ngày 6-9-2021, kết thúc ngày 24-9-2021, cụ thể:

+ Kỳ 1: từ ngày 06-9-2021 đến ngày 10-9-2021;

+ Kỳ 2: từ ngày 13-9-2021 đến ngày 17-9-2021;

+ Kỳ 3: từ ngày 20-9-2021 đến ngày 24-9-2021.

- Về giải thưởng: Có giải thưởng cá nhân và giải thưởng tập thể.