Cán bộ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong một buổi làm việc.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy cơ bản tinh gọn, hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, kinh phí tiết kiệm do thực hiện việc tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2018 ở Yên Bái vào khoảng 925 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, Yên Bái đã giảm được 406 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện (bằng 25,52% so với tổng số đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị năm 2015).

Bên cạnh đó, các mô hình mới theo chỉ đạo của Trung ương đều được chủ động triển khai nghiêm túc, hiệu quả như: mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; sắp xếp lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; thực hiện đồng bộ 9/9 huyện, thị, thành phố việc hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Văn phòng cấp ủy, phòng Nội vụ với Ban Tổ chức, Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra, thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

7/9 huyện, thị, thành phố thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 2/9 huyện, thị, thành phố thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; 5/9 huyện, thị, thành phố và 129/180 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân; 5/180 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Trên cơ sở thí điểm việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố tại huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ năm 2017, đến nay, Yên Bái đã sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố của 7 huyện, thành phố còn lại qua đó, giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố.

Thông qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố, tinh giản được 3.780 biên chế, giảm 1.607 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 7.738 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố từ tháng 01/2019.

Tỉnh đã bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đối với 1.203 cán bộ lãnh đạo, quản lý dôi dư, hỗ trợ cho đi đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí công việc khác phù hợp cho 1.653 viên chức sự nghiệp dôi dư.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy cơ bản tinh gọn, hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, kinh phí tiết kiệm do thực hiện việc tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2018 khoảng 925 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2018 là gần 450 tỷ đồng.

Minh Châu