Bộ đội Sư đoàn 330 (Quân khu 9) giúp nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đắp đê bao ngăn lũ. Ảnh: HÀ QUỐC THÁI  

Cách đây 78 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, với 34 chiến sĩ, trang bị, vũ khí tuy còn rất thô sơ, nhưng Đội đã làm nên chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, mở ra truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội. Chưa đầy một năm sau, QĐND đã cùng toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Quân đội vừa chiến đấu, vừa kiến quốc, xây dựng lực lượng. Dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với “chí thép, lòng son”, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã cùng nhân dân cả nước thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; đánh thắng nhiều chiến dịch lớn, như: Việt Bắc Thu-Đông (năm 1947), Biên Giới (năm 1950), Hòa Bình (năm 1951), Tây Bắc (năm 1952), Thượng Lào (năm 1953), mà đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), làm hậu phương vững chắc để tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, phải đương đầu với đội quân cường bạo nhất thế giới; song, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội đã cùng toàn dân vừa tích cực xây dựng CNXH, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc, vừa dũng cảm, sáng tạo chiến đấu và chiến thắng trên chiến trường miền Nam, từ các chiến thắng như: Ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme, những chiến dịch: Mậu Thân 1968, Đường 9-Nam Lào, “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, QĐND và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quân đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược của đất nước; tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo; góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường thế trận lòng dân, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân. Quân đội luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Đồng thời, Quân đội thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, QĐND Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. QĐND Việt Nam không chỉ là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất mà còn là một đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, QĐND Việt Nam luôn nhất mực trung thành, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân khen tặng, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cường quyền nước lớn trong quan hệ quốc tế gia tăng; chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo thời cơ và đột phá trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến phức tạp, khó lường. Cộng đồng ASEAN tiếp tục bị tác động, chi phối và đối mặt với những thách thức mới. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định, đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực. Sự nghiệp đổi mới của đất nước sau hơn 35 năm đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, khó nhận diện. Tình hình trên tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng; đồng thời, thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên và đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đây là vấn đề cơ bản, nguyên tắc bất di bất dịch, quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc của Quân đội; bảo đảm trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng Quân đội phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và trong mọi nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, lao động sản xuất, công tác. Trong đó, phải đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Do đó, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải không ngừng giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn quân.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, xác định động cơ, ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và xây dựng môi trường văn hóa quân sự thời kỳ mới tiến bộ, lành mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn quân. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoàn thành nhiệm vụ thấp..., góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, ngăn ngừa, đẩy lùi các hành vi tiêu cực, tư tưởng xấu độc, làm trong sạch nội bộ Quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác dân vận với những mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân-dân. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Hai là, tập trung xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, đến năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây là nội dung bao trùm, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho Quân đội có đủ sức mạnh, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1-8-2017 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết số 607-NQ/QUTW ngày 16-6-2018 của Quân ủy Trung ương về bảo đảm vũ khí, trang bị (VKTB) cho QĐND Việt Nam đến năm 2025. Toàn quân điều chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, khả năng bảo đảm VKTB, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội và nghệ thuật quân sự Việt Nam, có sự phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng, điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; giảm đầu mối trung gian và đơn vị bảo đảm, phục vụ; tăng cường quân số cho các đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo; ưu tiên nguồn lực cho các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, bảo đảm Quân đội có đủ khả năng làm nòng cốt cùng toàn dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tiếp tục đầu tư mua sắm một số loại VKTB mới, hiện đại; cải tiến, hiện đại hóa một số vũ khí hiện có, nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật của các loại VKTB. Có các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển dụng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ Quân đội; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng. Quyết tâm xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII đã xác định. Sắp xếp lại các nhà máy, cơ sở sản xuất quốc phòng và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế các nhà trường Quân đội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Quá trình điều chỉnh tổ chức, hiện đại hóa Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; biện pháp thực hiện phải toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tế; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách.

Ba là, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, diễn tập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Sức mạnh của Quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, nhưng con người luôn là nhân tố quyết định. Vì thế, việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo để xây dựng, phát huy nhân tố con người phải luôn được chú trọng để bảo đảm cho Quân đội thực sự là đội quân tinh nhuệ, biết đánh và đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh, nhất là trong chiến tranh hiện đại.

Để thực hiện tốt nội dung này, toàn quân phải tiếp tục đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo ở các nhà trường Quân đội. Trong đó, việc tổ chức huấn luyện phải chặt chẽ, linh hoạt, đúng quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; chú trọng truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực làm chủ VKTB, khí tài mới, hiện đại, sức cơ động và khả năng tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Tổ chức diễn tập ở các cấp chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu, giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội vững mạnh toàn diện, ngày càng hiện đại; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với thực tế huấn luyện, SSCĐ và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; bảo đảm học viên ra trường hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện bộ đội và quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục-đào tạo.

Bốn là, tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực giúp đỡ nhân dân, tô thắm phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Chính quy và kỷ luật là sức mạnh của Quân đội ta, là đặc trưng thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp hiệu quả để cán bộ, chiến sĩ tự giác thực hiện tốt các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Việc xây dựng chính quy phải bảo đảm tính toàn diện, trước hết tập trung vào nâng cao sự chính quy trong huấn luyện, SSCĐ, quản lý con người và VKTB...; bảo đảm sự thống nhất, nghiêm túc về mang mặc trang phục, lễ tiết, tác phong quân nhân và chấp hành điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy với rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật; bảo đảm đơn vị an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện.

Thời gian tới, phải hết sức coi trọng làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, đơn vị; gắn giáo dục chính trị, pháp luật với các biện pháp hành chính và xử lý liên đới trách nhiệm của cán bộ. Từng cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, kịp thời rút kinh nghiệm để có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác, quản lý tốt các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội có đủ phẩm chất, năng lực chỉ huy, quản lý, giáo dục bộ đội. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý tư tưởng bộ đội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các sai phạm ngay từ cơ sở, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; chủ động đấu tranh phòng, chống các tác động tiêu cực và văn hóa xấu độc. Đồng thời, phải thực hiện tốt nhiệm vụ hậu cần và các mặt công tác khác bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cùng với đó, toàn quân chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tiên phong trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn...; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới, nhất là trên địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cống hiến hy sinh vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, không quản ngại gian nguy khi tham gia công tác phòng, chống thiên tai, sự cố, cứu hộ, cứu nạn; chủ động nghiên cứu, triển khai các chương trình, mô hình, cách làm phù hợp để giúp đỡ địa phương nơi đóng quân và nhân dân, tập trung vào việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội..., tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, đoàn thể, địa phương; không ngừng vun đắp tình đoàn kết quân-dân ruột thịt, giữ vững và phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Năm là, đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Trong đó, đã đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống; chủ động tham gia các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương; tạo sự tin cậy với các đối tác, cân bằng quan hệ với các nước lớn; thúc đẩy xu thế hòa bình, ngăn ngừa nguy cơ xung đột trong khu vực.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng phải được tiến hành tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo. Xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tạo môi trường thuận lợi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tập trung thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đa phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong Cộng đồng ASEAN, bạn bè truyền thống, bảo đảm cân bằng giữa các nước lớn. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước có tiềm năng; giải quyết tốt các mối quan hệ hợp tác quốc phòng, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy chiều sâu quan hệ, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước... Tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở các nội dung và địa bàn phù hợp, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội trên trường quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế, bản ghi nhớ với các đối tác về hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự.

Gần 80 năm chiến đấu dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội ta đã cùng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, thực sự là lực lượng cách mạng to lớn, là niềm tin, niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong giai đoạn cách mạng mới, QĐND Việt Nam nguyện tiếp nối, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, lập nhiều chiến công, thành tích mới; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Đại tướng, TS PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng