(Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Hội CCB Việt Nam)

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Hội, tôi thân ái gửi toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB, CQN - những chiến sĩ tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ, lời chúc mừng nồng nhiệt và qua Hội CCB, xin gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam của CCB, CQN và nhân dân cả nước.
Trải qua 25 hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả cao, có uy tín trong xã hội. Hội thường xuyên chăm lo, giáo dục cho cán bộ, hội viên lòng yêu nước, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hội tập hợp, đoàn kết hội viên đấu tranh chống các luận điệu sai trái, âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Các phong trào thi đua yêu nước đã động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xã hội trong cả nước. Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt; tổ chức Hội phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác vận động tập hợp CQN có nhiều tiến bộ. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực hơn…
Những kết quả, thành tích của Hội và phong trào thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Các đồng chí thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của Hội CCB qua 25 năm xây dựng và hoạt động. Chúc mừng những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam.

Các đồng chí thân mến!
Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, cũng còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, kinh tế-xã hội còn gặp không ít khó khăn, trong khi các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá cách mạng nước ta bằng thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thách thức mới, thuận lợi và khó khăn, đan xen lẫn nhau. Tình hình đó sẽ tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến công tác xây dựng Hội. Hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; chăm lo công tác giáo dục thế hệ trẻ, đấu tranh phòng, chống các tiêu cực xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tôi tin tưởng rằng, với những thành tựu đã đạt được và những kết quả phong trào thi đua trong thời gian qua, Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.
Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, chúc các đồng chí luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ và mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ. Chúc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Hội CCB Việt Nam thành công tốt đẹp.
(*: Đầu đề của Báo Cựu chiến binh Việt Nam)