Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: ANH SƠN

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nhất là ở cơ sở, trong đó lấy xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm nền tảng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, những năm qua, quán triệt Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới"; thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chăm lo xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức”, Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam (khóa VI) về “Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, các cấp hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực, nổi bật là công tác xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Các cấp hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Thường xuyên chăm lo giáo dục, làm cho hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sự gắn bó sống còn của hội với vận mệnh của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); nâng cao nhận thức về cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, các cấp hội thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, trọng tâm là những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh... cho cán bộ, hội viên. Cùng với đó, công tác chính trị, tư tưởng đã đi sâu vào giáo dục, tuyên truyền, động viên hội viên, CCB, cựu quân nhân giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”, đạt được kết quả nổi bật, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Biểu hiện cụ thể là trong kỳ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hội viên CCB không chỉ tích cực tham gia công tác tuyên truyền, toàn hội có hàng chục nghìn ý kiến tâm huyết, chất lượng cao tham gia vào văn kiện đại hội đảng các cấp; hơn 129.700 hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp; hơn 50.500 cán bộ, hội viên được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội XV.

Ban chỉ đạo 35 các cấp duy trì tốt công tác tuyên truyền trên cả hai mặt trận “xây” và “chống”; chủ động, kịp thời đấu tranh với thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội thường xuyên chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt như: Sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức báo công tại Đền Hùng (Phú Thọ); giao lưu điển hình tiên tiến tại TP Quy Nhơn (Bình Định) đạt hiệu quả và có tính lan tỏa sâu rộng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc; sơ kết 4 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với Hội CCB Việt Nam về Phong trào “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” gắn với Hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến về an toàn giao thông (2018-2021); tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022 đạt chất lượng, hiệu quả tốt.

Các cấp hội tích cực triển khai và đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền các cuộc vận động của Trung ương và địa phương gắn với Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Phong trào “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, “CCB tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AISD”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; phong trào thi đua tham gia phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai, lũ lụt...; tích cực triển khai và tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên CCB, quân và dân trên địa bàn tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống và đại hội CCB; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình tiên tiến, gắn thi đua với khen thưởng, chú trọng khen thưởng kịp thời nhân tố mới và cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hội cũng như các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm (2017-2022), toàn hội đã hỗ trợ, giúp đỡ được hơn 81.000 hộ CCB thoát nghèo; sửa chữa hơn 31.000 căn nhà dột nát; xây tặng hơn 16.000 căn nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 và các lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 800 tỷ đồng... góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đưa đất nước bước vào trạng thái bình thường mới...

Có thể khẳng định, công tác xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng 5 năm qua đã thiết thực tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng hội vững mạnh toàn diện; cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, luôn đồng thuận, thống nhất cao, thực sự “cựu mà không cũ”, luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, yêu quý.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội cần triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp. Trong đó thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội CCB từ Trung ương tới cơ sở. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng tổ chức, phương thức tiến hành và hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Bởi Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội, trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tổ chức hội được thành lập theo hệ thống tổ chức của Đảng. Mỗi cấp hội CCB đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng cùng cấp và sự chỉ đạo của ban chấp hành hội cấp trên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên là giải pháp cơ bản, trực tiếp tác động đến tư tưởng, tình cảm, động viên cán bộ, hội viên. Thực tế cho thấy, các thế hệ CCB hầu hết đều được giáo dục, rèn luyện thử thách trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và trưởng thành từ môi trường Quân đội, mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, tự nguyện tham gia Hội CCB Việt Nam và chung tay xây đắp nên truyền thống của hội. Tuy nhiên, do mặt trái nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tác động nhiều chiều đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của hội viên CCB, cựu quân nhân. Do đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác; chăm lo xây dựng mối đoàn kết nội bộ thống nhất cao, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Các cấp hội tích cực, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và các biểu hiện “công thần”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong lợi dụng diễn đàn tự do, dân chủ, nhân quyền... để xuyên tạc, đả phá các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng.

Ban chỉ đạo 35 Trung ương Hội cần kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng các chuyên đề thông tin chính thống, có tính định hướng cao; chỉ đạo hệ thống thiết chế văn hóa của Hội, trước hết là Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB Việt Nam và các ấn phẩm thông tin CCB các cấp đấu tranh trực diện với những quan niệm sai lệch, sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo 35, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cùng các lực lượng thường xuyên nắm vững những hoạt động công tác Hội và định hướng, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận của đội ngũ cán bộ, hội viên, CCB, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các cấp hội, cán bộ, hội viên; là cơ sở, nền tảng để xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh toàn diện. Qua đó góp phần thiết thực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trung tướng KHUẤT VIỆT DŨNG, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam