Chúng tôi nhất trí rằng việc thực hiện chính sách phủ lá quân kỳ cho CCB khi qua đời là một chính sách lớn của Đảng, của Nhà nước. Tuy nhiên, đến Đại hội 2 và 3 lại quyết định mở rộng thêm 6 đối tượng nữa, điều đó hoàn toàn cần thiết và đúng đắn, song không có nghĩa tất cả các đối tượng đều được hưởng chính sách phủ lá quân kỳ. Thực trạng ở một số cơ sở Hội hiện nay, khi vận động xét duyệt kết nạp vào Hội, chỉ chú trọng số lượng, không lấy chất lượng làm chính, nhất là thực hiện chính sách phủ lá quân kỳ khi có hội viên qua đời ở một số đối tượng là chưa phù hợp, chưa được sự đồng thuận của nhân dân và đa số hội viên CCB. Vì nếu không phân biệt rõ, thì do thực hiện cho cả 9 đối tượng, sẽ coi hạ sĩ quan, chiến sĩ như sĩ quan, như những đồng chí đã từng tham gia 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, như những đồng chí cấp tá, anh hùng và những đồng chí có tuổi quân ba bốn chục năm.

Để T.Ư Hội có cơ sở nghiên cứu chính sách này phù hợp với sự cống hiến của các CCB đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi đề nghị:

Những đồng chí CCB khi qua đời được phủ lá quân kỳ và có 4 đến 6 đồng chí hội viên túc trực phải thuộc 3 đối tượng được kết nạp vào hội như đã quy định tại Đại hội I Hội CCB Việt Nam, phải nhập ngũ trước 30-4-1975, phải là cấp tá trở lên, nếu là cấp úy phải có tuổi quân trên 10 năm…

Chúng tôi mong Ban chấp hành T.Ư Hội nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi đề đáp ứng nguyện vọng của CCB trong cả nước

Trần Anh Tương