Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố và phát động thực hiện sáu Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Sáu Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam do VCCI công bố gồm:

1.Tạo giá trị kinh tế cho xã hội; 2. Tuân thủ pháp luật; 3. Minh bạch, công bằng, liêm chính; 4. Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; 5. Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; 6. Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

Những quy tắc trên là các phẩm chất đạo đức cơ bản cần có của doanh nhân Việt Nam được khuyến nghị thực hành rộng rãi trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nước ta.

Có thể thấy, trong sáu quy tắc nêu trên, hai quy tắc đầu là những nguyên tắc đạo đức cơ bản của doanh nhân để đảm bảo tính chính danh và sự tồn tại của doanh nghiệp. Hai quy tắc tiếp theo là những chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh và tương tác với các đối tác. Hai quy tắc cuối cùng là những phẩm chất cần có trong ứng xử với thiên nhiên, môi trường, với Tổ quốc, xã hội và gia đình.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI đánh giá: Hiện nay, đại đa số doanh nhân Việt Nam có tinh thần làm ăn chân chính, bản lĩnh, sáng tạo đang nỗ lực vươn mình vượt khó khăn, thách thức để góp phần hiện thực hoá khát vọng vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số ít nhận thức chưa đúng đắn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín hình ảnh đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Do đó, để phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp bền vững, vấn đề phẩm chất đạo đức cần được nhấn mạnh.

Mục tiêu của việc xây dựng, ban hành Quy tắc đạo đức doanh nhân, đầu tiên là nâng cao nhận thức của các doanh nhân về đạo đức, lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hoá kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, góp phần thực hiện chủ trương mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần dân tộc, có văn hoá kinh doanh và trách nhiệm xã hội cao. Bên cạnh đó, củng cố niềm tin, tăng sự ủng hộ của xã hội đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Là một chuyên gia trực tiếp tham gia xây dựng Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, bà Phạm Chi Lan - nguyên Phó chủ tịch VCCI đánh giá: Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, việc VCCI công bố 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam và khuyến nghị, kêu gọi thực hành trong hội viên và cộng đồng doanh nhân cả nước là rất quan trọng, kịp thời và cần thiết.

VCCI cũng sẽ lấy việc thực hành sáu Quy tắc đạo đức doanh nhân là yêu cầu tiên quyết trong xem xét, bình chọn, trao tặng Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

Văn Hòa